Opatření děkana č. 19/2019 Výkon spisové služby

V Praze dne 4. října 2019

UKKTF/280732/2019

Opatření děkana č. 19/2019

Výkon spisové služby


V souladu s čl. 22 odst. 5 Opatření rektora č. 60/2018, Spisový řád Univerzity Karlovy (dále jen „Spisový řád UK“) stanovím následující podrobnosti o výkonu spisové služby na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“, „univerzita“):


Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Výkon spisové služby na fakultě se řídí Spisovým řádem UK a platnou legislativou. Toto opatření upravuje podrobnosti výkonu spisové služby na fakultě v souladu se Spisovým řádem UK.

 2. Další podrobnosti výkonu spisové služby na fakultě mohou být upraveny metodickými dokumenty, které musí být v souladu s platnou legislativou, Spisovým řádem UK a tímto opatřením.


Čl. 2 Organizace výkonu spisové služby

 1. Organizaci výkonu spisové služby na fakultě zajišťuje lokální koordinátor spisové služby jmenovaný děkanem, který vykonává především činnosti podle čl. 3 odst. 3. Spisového řádu UK.

 2. Lokální koordinátor spisové služby je organizačně zařazen na oddělení Kancelář děkana a přímo dohlíží na pracoviště podatelny a na spisové uzly: Kancelář děkana, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Studijní oddělení, Vědecké oddělení, Zahraniční oddělení, Ekonomické oddělení, Technické oddělení, Akademický senát, Ústav dějin křesťanského umění.

 3. V souladu s čl. 3 odst. 2. Spisového řádu UK zřizuje fakulta hlavní spisovnu, která je spravována lokálním koordinátorem spisové služby. Na spisových uzlech Kancelář děkana, Oddělení rozvoje a vnějších vztahů, Studijní oddělení, Vědecké oddělení, Zahraniční oddělení, Ekonomické oddělení, Technické oddělení, Akademický senát a Ústav dějin křesťanského umění jsou zřízeny spisovny spisového uzlu. Tyto spisové uzly disponují rovněž právem podatelny. Spisové uzly Katedry, Technické oddělení a Proděkani užívají hlavní spisovnu fakulty. Správou spisoven spisového uzlu je pověřen vedoucí spisového uzlu, případně jím pověřená osoba.

 4. Na fakultě je spisová služba vykonávána na spisových uzlech uvedených v příloze č. 1 tohoto opatření.


Čl. 3 Rozdělování a oběh dokumentů

 1. V souladu s čl. 6 odst. 8. Spisového řádu UK jsou stanoveny podrobnosti týkající se rozdělování a oběhu dokumentů:

    a. 

  Pověřený pracovník technického oddělení doručuje dokumenty v analogové podobě z podatelny rektorátu univerzity na podatelnu fakulty.

    b. 

  Pracovník podatelny rozděluje příchozí dokumenty v analogové či digitální podobě na příslušné spisové uzly.

    c. 

  V rámci spisového uzlu přiřazuje dokumenty jednotlivým zpracovatelům vedoucí spisového uzlu.

    d. 

  případné redistribuci navrací dokumenty na podatelnu jednotliví zpracovatelé.


Čl. 4 Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Opatření děkana č. 8/2011, Oběh dokladů.

 2. Toto opatření bylo v souladu s čl. 3 odst. 1, písm. a) a odst. 6 písm., a) Spisového řádu UK projednáno s Archivem UK a koordinátorem spisové služby UK, kteří k němu vydali dne 27. září 2019 souhlasné stanovisko pod č. j. UKKTF/155630/2019-4.

 3. Toto opatření bylo schváleno děkanem Katolické teologické fakulty UK a vydáno dne 7. října 2019 s účinností k 8. říjnu 2019.


 • Příloha č. 1 Soupis spisových uzlů na KTF UK

  • Katedry

   Děkanát

   Kancelář děkana

   Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

   Studijní oddělení

   Vědecké oddělení

   Zahraniční oddělení

   Ekonomické oddělení

   Technické oddělení

   Akademický senát

   Ústav dějin křesťanského umění

   Proděkani

   Proděkan pro studium

   Proděkan pro trvalou formaci

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan
Opatření děkana č. 19/2019 Výkon spisové služby ve formátu *pdf ke stažení zde.Poslední změna: 14. říjen 2019 15:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám