Opatření děkana č. 4/2019 Hodnocení vzdělávací činnosti

V Praze dne 4. února 2019

UKKTF /18314/2019

Opatření děkana č. 4/2019

Hodnocení vzdělávací činnosti


K provedení Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy stanovím pro Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) následující podrobnosti:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Cíl, předmět a obecné zásady hodnocení vzdělávací činnosti i zveřejnění výsledků hodnocení včetně jejich interpretace stanoví Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy.

 2. Fakulta provádí hodnocení výuky ve studijních programech studenty. Fakulta může provádět hodnocení zabezpečení vzdělávací činnosti a dalších souvisejících podpůrných činností studenty a hodnocení studia absolventy.

 3. Na obsahové přípravě hodnocení uvedených v odstavci 2 se podílejí garanti studijních programů, pověření vyučující, studenti pověření akademickým senátem fakulty a zaměstnanci pověření děkanem fakulty. Na organizaci hodnocení a zpracování získaných údajů se podílejí pověření studenti, vyučující a další zaměstnanci. Na interpretaci výsledků hodnocení se podílejí garanti studijních programů, zaměstnanci pověření děkanem fakulty, vedoucí dotčených pracovišť, pověření vyučující a studenti pověření akademickým senátem fakulty. Jde-li o hodnocení výuky v doktorských studijních programech, platí ustanovení předchozích vět tohoto odstavce obdobně s tím, že hovoří-li se o garantech studijních programů, rozumí se tím oborová rada doktorského studijního programu.

 4. Pro hodnocení se využívá otázek s danou škálou a poskytuje se prostor i pro volné slovní vyjádření poznámek a připomínek. U výsledků hodnocení jsou vždy uvedeny údaje o počtu studentů, kteří se hodnocení účastnili, a o počtu zapsaných studentů.

 5. Výsledky hodnocení včetně jejich interpretace zveřejňují na internetových stránkách fakulty zpravidla do dvou měsíců od uzavření hodnocení. Stejným způsobem se zveřejňují případná vyjádření garantů studijních programů, vedoucích dotčených pracovišť a dalších osob ke zveřejněným slovním připomínkám v oblasti jejich působnosti.

 6. Výsledky týkající se jednotlivých vyučujících mohou být zveřejněny pouze v případě, že se v anketě k příslušnému vyučujícímu vyjádřilo nejméně deset procent z počtu studentů, kteří mají zapsán příslušný studijní předmět, nejméně však pět studentů.

 7. Volné slovní vyjádření ke kvalitě pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících může být zveřejněno bez ohledu na splnění požadavků podle odstavce 6, ale jen tehdy, nejde-li o anonymní sdělení; před zveřejněním je nutné ověřit, kdo je autorem tohoto vyjádření. Ve věci nakládání se slovními vyjádřeními a ve věci ověřování totožnosti autora může vnitřní předpis fakulty stanovit odlišný postup. Vyučujícímu se zaručuje právo stejným způsobem zveřejnit své vyjádření k výsledkům nebo ke slovním vyjádřením, která se ho týkají.

 8. Výsledky hodnocení, která byla na fakultě uskutečněna, projednávají vedoucí dotčených pracovišť a garanti studijních programů, kteří v případě potřeby přijímají v rámci své působnosti opatření ke zvýšení kvality vzdělávací činnosti, a akademický senát fakulty. Případné závažné nedostatky v kvalitě zajištění a realizace výuky studijního předmětu nebo v kvalitě pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících řeší děkan.

 9. Do dvou měsíců od konce hodnocení poskytne děkan akademickému senátu fakulty a rektorovi zprávu o průběhu a využití výsledků hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy, která byla na fakultě v daném akademickém roce uskutečněna, formou strukturované zprávy.


Čl. 2 Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech

 1. Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech je organizováno fakultou jako všeobecně přístupná anketa členěná po jednotlivých studijních programech, do níž se mohou zapojit všichni studenti, kteří se v daném semestru či akademickém roce účastnili výuky.

 2. Hodnocení podléhají povinné a povinně volitelné studijní předměty.

 3. Hodnocení se provádí nejméně jednou za akademický rok, hodnoceným obdobím je zpravidla semestr nebo semestry. Termíny hodnocení stanoví děkan v harmonogramu akademického roku.


Čl. 3 Hodnocení výuky v doktorských studijních programech

 1. Hodnocení výuky v doktorských studijních programech je organizováno fakultou po jednotlivých studijních programech.

 2. Hodnocení se provádí nejméně jednou za tři roky. Rozhodnutí v této věci náleží děkanovi po předchozí konzultaci s garanty doktorských studijních programů.


Čl. 4 Hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností

 1. Hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností je organizováno fakultou jako všeobecně přístupné šetření, do něhož se může zapojit každý student fakulty.

 2. Hodnocení se provádí, pokud o tom rozhodne děkan, který současně stanoví podrobnosti o přípravě, náležitostech, obsahovém zaměření, harmonogramu, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení.

 3. Děkan může rozhodnout o tom, že hodnocení zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností je součástí hodnocení podle čl. 2.


Čl. 5 Hodnocení studia absolventy

 1. Hodnocení studia absolventy je organizováno fakultou jako kvalitativní či kvantitativní šetření.

 2. Hodnocení se provádí, pokud o tom rozhodne děkan, který současně stanoví podrobnosti o přípravě, náležitostech, obsahovém zaměření, harmonogramu, organizaci, zpracování a interpretaci výsledků hodnocení.

 3. Šetření probíhá tak, aby byla zaručena anonymita odpovídajících absolventů.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Opatření děkana č. 6/2017, Příprava, organizace a zveřejnění výsledků hodnocení výuky studenty Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

 2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 4. února 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 4/2019 Hodnocení vzdělávací činnosti ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 8. únor 2019 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám