Opatření děkana č. 18/2019 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna

V Praze dne 25. září 2019

UKKTF/273878/2019

Opatření děkana č. 18/2019

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna


K provedení Opatření rektora č. 31/2019, Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna na Univertitě Karlově, stanovím pro Katolickou teologickou fakultu (dále jen „fakulta“) následujcí:


Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Den zdravotního volna, (dále jen „DZV“) je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat z důvodu náhlé krátkodobé pracovní neschopnosti či pro méně závažnou akutní zdravotní indispozici bez nutnosti předložení lékařského potvrzení zaměstnavateli. Po dobu tohoto volna zaměstnanec pobírá mzdu v souladu s vnitřním mzdovým předpisem UK.

 2. DZV je na fakultě zaveden podle pravidel uvedených v Opatření rektora č. 31/2019, Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna na Univerzitě Karlově:

    a. 

  Poskytování DZV se vztahuje na zaměstnance, s nimiž byla uzavřena pracovní smlouva s nejméně polovičním pracovním úvazkem (0,5). DZV mohou být poskytnuty v rozsahu nejvýše 3 dnů za kalendářní rok. DZV lze uplatnit po jednotlivých dnech nebo dva či tři dny najednou. Zaměstnanec, který plně ani částečně DZV v daném kalendářním roce nevyužije, nemá nárok na jejich převod do následujícího roku ani na kompenzaci náhrady mzdy v jakékoliv formě. Celkový počet DZV se u zaměstnanců poměrným způsobem krátí v závislosti na délce trvání pracovního poměru v daném kalendářním roce.

    b. 

  Zaměstnanci mohou řádně čerpat DZV jen se souhlasem oprávněné rozhodující osoby nebo jejího oprávněného zástupce. Zaměstnanec požádá o čerpání DZV vždy s předstihem, nejpozději na začátku pracovní doby v den čerpání DZV, a to ústně, formou telefonického sdělení, SMS či e-mailové zprávy. Pro účely vyúčtování náhrady mzdy zaměstnanec předloží nejpozději nejblíže příští pracovní den po ukončení čerpání DZV písemný formulář DOVOLENKA, v němž vyznačí, že žádá o poskytnutí DZV, podepsaný oprávněnou rozhodující osobou (obdobný režim jako u procesu čerpání dovolené).

    c. 

  Za vyčerpané DZV náleží zaměstnanci finanční kompenzace ve výši hrubé měsíční mzdy, kterou by jinak zaměstnanec obdržel za výkon práce. Zaměstnavatel zajišťuje povinné finanční odvody stejně jako u mzdy za výkon práce. DZV se povinně evidují v aplikaci Evidence docházky a musí být kdykoliv oprávněným osobám UK na vyžádání k nahlédnutí.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. října 2019.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan
Opatření děkana č. 18/2019 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna ve formátu *pdf ke stažení zde.

Poslední změna: 2. říjen 2019 15:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám