Opatření děkana č. 8/2019 Uznání splnění kontroly studia předmětu

V Praze dne 14. března 2019

UKKTF/83315/2019

Opatření děkana č. 8/2019

Uznání splnění kontroly studia předmětu


K provedení čl. 8 odst. 16 až 18 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a čl. 6 odst. 4 a 5 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Student může požádat o uznání splnění kontroly studia studijního předmětu (dále jen „předmět“). Na uznání splnění kontroly studia předmětu není právní nárok.

 2. Žádost se podává na předepsaném formuláři, spolu s vyjádřením garanta oboru.

 3. Přílohou žádosti je úřední výpis splněných studijních povinností ověřený studijním oddělením příslušné fakulty nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu; tato povinnost se nevztahuje na žadatele, který uznávaný předmět splnil na fakultě. Doklad musí obsahovat datum, kdy byla atestace splněna, kód předmětu, celý název předmětu, sylabus předmětu a formu kontroly studia předmětu. Byl-li předmět ukončen klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, musí doklad obsahovat i stupeň hodnocení, s nímž byl předmět splněn.


Čl. 2 Principy uznávání

 1. Děkan může žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu vyhovět, pokud byla obdobná studijní povinnost splněna na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v zahraničí a pokud od splnění obdobné studijní povinnosti neuplynulo ke dni podání žádosti více než sedm let. Děkan může též uznat kontrolu studia předmětu, pokud byla obdobná studijní povinnost vykonána jako státní nebo mezinárodně uznávaná zkouška z cizího jazyka.

 2. Děkan může žádosti vyhovět, pokud byla dále naplněna tato kritéria:

    a. 

  Obdobná studijní povinnost svým obsahem a rozsahem přiměřeně odpovídá uznávanému předmětu, který je na fakultě uskutečňován v akademickém roce, v němž byla žádost podána.

    b. 

  Obdobná studijní povinnost byla splněna v rámci vyššího nebo srovnatelného typu studijního programu. Typ studijního programu je stanoven vzestupně v pořadí: bakalářský; magisterský, který navazuje na bakalářský studijní program, nebo magisterský, který nenavazuje na bakalářský studijní program; doktorský.

    c. 

  Obdobná studijní povinnost byla splněna v rámci vyššího nebo srovnatelného typu předmětu. Typ předmětu je stanoven vzestupně v pořadí: volitelný; povinně volitelný; povinný.

    d. 

  Obdobná studijní povinnost byla splněna na základě takové formy kontroly studia předmětu, jež je ve srovnání s formou kontroly studia uznávaného předmětu vyšší nebo srovnatelná. Forma kontroly studia předmětu je stanovena vzestupně v pořadí: kolokvium, zápočet, klasifikovaný zápočet, klauzurní práce, zkouška, kombinace předchozích forem.

    e. 

  Obdobná studijní povinnost, jejíž forma kontroly studia zahrnovala klasifikaci, nebyla hodnocena stupněm „dobře“ nebo stupněm tomu odpovídajícím.

    f. 

  Obdobná studijní povinnost již nebyla na fakultě prohlášena za splněný studijní předmět v rámci nižšího typu studijního programu, bez ohledu na to, zda jeho studium student ukončil řádně či nikoliv.

 3. Za předpokladu, že s tím student v žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu nebo v průběhu řízení výslovně vyjádřil souhlas, lze vázat uznání splnění kontroly studia předmětu na vykonání rozdílové zkoušky nebo zkoušek v děkanem stanoveném termínu. Pokud děkan stanoví rozdílovou zkoušku, určí rozhodnutím její obsah, rozsah, termín/lhůtu a kritéria jejího hodnocení a současně přeruší do téhož termínu řízení o uznání zkoušky. Pokud odpadl důvod, pro který bylo řízení přerušeno, nebo uplynula lhůta, již děkan určil ve svém rozhodnutí, děkan v řízení pokračuje. Pokud student rozdílovou zkoušku úspěšně vykoná, děkan splnění kontroly studia předmětu uzná. V opačném případě děkan rozhodne o neuznání splnění kontroly studia předmětu.

 4. Splnění kontroly studia předmětu „Metodika bakalářské/diplomové práce“ a „Příprava bakalářské/diplomové práce“ se neuznává.

 5. Pokud děkan rozhodne o uznání splnění kontroly studia předmětu, získá student s výjimkou studenta doktorského studijního programu dnem nabytí právní mocí rozhodnutí odpovídající počet kreditů. Student získá odpovídající počet kreditů až poté, co splní prerekvizity a korekvizity, s nimiž jsou zápis a absolvování uznávaného předmětu spojeny ve studijním plánu toho studijního programu, do něhož se zapsal.

 6. Celkový počet kreditů, které student získá uznáním splnění kontroly studia předmětů, nesmí přesáhnout 50% celkového počtu kreditů, které musí student získat splněním kontroly studia předmětů v průběhu studia daného studijního programu na fakultě. Pokud byly obdobné studijní povinnosti splněny na vysoké škole v zahraničí, může v odůvodněných případech celkový počet kreditů, které student získá uznáním splnění kontroly studia předmětů, činit až 75% celkového počtu kreditů, které musí student získat v průběhu studia daného studijního programu na fakultě.

 7. Žádá-li student o uznání splnění kontroly studia takového počtu předmětů, který přesahuje limit stanovený v odstavci 6, uznávají se předměty v pořadí, v jakém jsou uvedeny v žádosti. Splnění kontroly studia ostatních předmětů se neuznává.


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Proti rozhodnutí děkana může student podat odvolání za okolností stanovených čl. 15 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

 2. Zrušuje se Opatření děkana č. 2/2012, Opatření děkana k uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK.

 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 14. března 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 8/2019 Uznání splnění kontroly studia předmětu ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 9. duben 2019 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám