Opatření děkana č. 5/2019 Souborná zkouška v doktorském studijním programu katolická teologie

V Praze dne 4. února 2019

UKKTF/18319/2019

Opatření děkana č. 5/2019

Souborná zkouška v doktorském studijním programu katolická teologie


K provedení čl. 10 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím pro doktorský studijní program katolická teologie následující:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Student doktorského studijního programu katolická teologie (dále jen „student“) skládá v průběhu druhého, nejpozději však třetího roku studia soubornou zkoušku (dále jen „SZ“), jež má dvě části: ústní zkoušku a obhajobu předložené písemné práce.

 2. SZ je obsahem a rozsahem shodná se státní rigorózní zkouškou v té oblasti studia, jež odpovídá magisterskému studijnímu programu katolická teologie, který je na fakultě uskutečňován. Fakulta stanoví pro tuto oblast studia seznam specializací. Rozsah požadovaných vědomostí je u každé specializace naznačen seznamem tematických okruhů. Seznam specializací i seznam tematických okruhů je schvalován děkanem a zveřejňován ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 3. Ústní zkouška je skládána ze dvou specializací, které si student zvolil při podání přihlášky k SZ. Jedna z nich je zvolena tak, aby bezprostředně odpovídala specializaci jeho doktorského studia a současně i názvu a základní osnově písemné práce.

 4. Písemná práce má rozsah cca 50 normostran; student v ní předkládá k obhajobě teze disertační práce. Teze obsahují zpravidla tyto skutečnosti: charakteristika tématu, motivace k jeho volbě; současný stav řešené problematiky ve světle zevrubné bibliografické rešerše; stanovení cílů a vymezení předpokládaného přínosu disertační práce vzhledem ke zkoumanému tématu; popis vytčené metodologie; komentovaná osnova disertační práce s uvedením předpokládaného rozsahu kapitol; seznam použitých pramenů a literatury; harmonogram dalšího postupu.


Čl. 2 Přihlášení k SZ

 1. Přihláška k SZ se podává v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Přihlášky se přijímají v úředních hodinách vědeckého oddělení, v podatelně fakulty nebo poštou.

 2. Přihláška k SZ musí být podána na předepsaném a podepsaném formuláři. Součástí přihlášky je údaj o specializacích dle čl. 1 odst. 3 tohoto opatření. Formulář je doplněn o povinné přílohy, jimiž jsou:

  • stručný životopis doplněný o seznam publikační a další vědecké činnosti,

  • písemná práce dle čl. 1 odst. 4 tohoto opatření v počtu tří listinných exemplářů, z nichž minimálně jeden je svázán v pevných deskách, nejvíce dva v kroužkové vazbě,

  • prohlášení o připravenosti k SZ.

 3. Pracovník vědeckého oddělení provede kontrolu toho, zda student splnil předpoklady rozhodné pro konání SZ. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, k přihlášce se nepřihlíží.

 4. Uchazeč, který splnil předpoklady rozhodné pro konání SZ a podal řádně přihlášku, obdrží elektronickou poštou potvrzení o podání přihlášky.

 5. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky písemně sdělí studentovi bližší podrobnosti o konání a požadavcích SZ; do této lhůty se nezapočítává lhůta podle odstavce 4.

 6. Změna specializace SZ ani úpravy písemné práce nejsou možné. Pokud se uchazeč po podání přihlášky rozhodne, že SZ nevykoná, může písemně vzít přihlášku zpět.

 7. Jména a příjmení studentů, kteří odevzdali písemnou práci k obhajobě, názvy písemných prací a termíny konání SZ se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty.


Čl. 3 Konání SZ

 1. O konání SZ platí přiměřeně pravidla pro konání SRZ.

 2. Fakulta vydává studentovi osvědčení o úspěšně složené SZ.


Čl. 4 Uznání státní rigorózní zkoušky za SZ

 1. Pokud student složil ústní část státní rigorózní zkoušky, tato se bez dalšího uznává jako ústní část souborné zkoušky; pokud student obhájil rigorózní práci v podobě tezí disertační práce schválených školitelem, tato se bez dalšího uznává jako obhajoba písemné práce, jež je součástí souborné zkoušky jeho doktorského studia.

 2. Studentům je připomínáno ustanovení kanonického práva, podle něhož je před získáním akademické hodnosti „doktor teologie“ nutné dosáhnout akademickou hodnost „licenciát teologie“. Ten je podle § 46 odst. 5 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, získán složením rigorózní zkoušky.


Čl. 5 Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Ustanovení tohoto opatření se pro studenty, kteří se ke studiu zapsali před akademickým rokem 2018/2019, použijí přiměřeně. Případné komplikace řeší předseda oborové rady doktorského studijního programu katolická teologie spolu se školitelem studenta tak, aby byla zabezpečena odpovídající kvalita studia.

 2. Zrušuje se Opatření děkana č. 2/2010 Souborná zkouška v doktorském studijním programu teologie.

 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 4. února 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 5/2019 Souborná zkouška v doktorském studijním programu katolická teologie ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 8. únor 2019 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám