Opatření děkana č. 20/2019 Provedení inventarizace pro rok 2019

V Praze dne 8. listopadu 2019

UKKTF/314007/2019

Opatření děkana č. 20/2019

Provedení inventarizace pro rok 2019


Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 52/2018 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2019 inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy - Katolické teologické fakulty.


Čl. 1

K jejímu provedení zřizuji:

Ústřední inventarizační komisi

ve složení:

předseda: Ing. Eva Procházková

členové: předsedové dílčích inventarizačních komisí


Čl. 2

Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“), a to:

1) DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetek

ve složení:

Vedoucí:

Poděbradský Jan

Členové:

Bodnárová Jana, Mgr.

Pavlína Bílková, Mgr.

Kodalíková Helena

Štec Roman (ÚVT s.r.o.)


Fyzická inventura se provede k datu 31. 12. 2019, a to v době od 18. 11. 2019 do 15. 1. 2020. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.

DIK vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 27. 1. 2020.

Ekonomické oddělení vypracuje místní seznamy do 10. 2. 2020.


2) DIK pro pokladní hotovost a ceniny

ve složení:

Vedoucí:

Prokošová Soňa, Ing.

Členové:

Loubová Eva, Mgr.

Opatrná Marie


Inventura bude provedena k datu 31. 12. 2019.


3) DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech

ve složení:

Vedoucí:

Opatrná Marie

Členové:

Fatková Tereza, Ing.

Prokošová Soňa, Ing.


Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 27. 1.2020.


Čl. 3

Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný závěrečný protokol a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 17. 2. 2019.


Čl. 4

Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná v úterý 18. 11. 2019 v 9.30 hod. v kanceláři tajemníka.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 20/2019 Provedení inventarizace v roce 2019


ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 22. listopad 2019 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám