Opatření děkana č. 12/2019 Organizační řád KTF UK

V Praze dne 30. května 2019

UKKTF/139380/2019

Opatření děkana č. 12/2019

Organizační řád Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


K provedení čl. 11 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 a 4 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím následující podrobnosti o organizačních součástech fakulty a souvisejících organizačních změnách:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Organizačními součástmi fakulty jsou katedry, děkanát a knihovna. Další organizační součástí může být účelové zařízení.1)

 2. O zařazení pracovníků na organizační součást fakulty rozhodne děkan po vyjádření vedoucího organizační součásti, je-li tento jmenován. Bere přitom v potaz efektivitu a řízení práce.


Čl. 2 Katedry

 1. Katedra je základní organizační součást fakulty, jež sdružuje akademické pracovníky, vědecké pracovníky, ostatní lektory, případně hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a osoby k nim přidružené (dále jen „pracovníci“), kteří se zde podílejí na uskutečňování oborově specifického segmentu vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.2)

 2. Na fakultě jsou zřízeny tyto katedry:

    a. 

  Katedra biblických věd a starých jazyků,

    b. 

  Katedra systematické teologie a filosofie,

    c. 

  Katedra pastorálních oborů a právních věd,

    d. 

  Katedra církevních dějin a literární historie,

    e. 

  Ústav dějin křesťanského umění.

 3. Při Katedře systematické teologie a filosofie je zřízeno toto účelové zařízení: Centrum teologie a umění.3) Působnost centra a jeho vztah ke katedře je vymezen stanovami, které schvaluje děkan po předchozím vyjádření vedoucího katedry. Činnost centra musí být v souladu se vzdělávací a tvůrčí činností katedry a rozvíjet ji. Centrum si zajišťuje vlastní zdroj příjmů, finanční zabezpečení centra je podmínkou jeho existence.


Čl. 3 Děkanát

 1. Děkanát je výkonným aparátem fakulty.4) Podrobnosti o vnitřní organizaci a působnosti děkanátu stanoví opatření děkana.


Čl. 4 Knihovna

 1. Knihovna je specializovaná knihovna se specializovaným knihovním fondem, jež poskytuje veřejné knihovnické a informační služby i další služby dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění. Podrobnosti o vnitřní organizaci a působnosti knihovny stanoví opatření děkana.


Čl. 5 Přechodná ustanovení o organizačních změnách

 1. K 1. 6. 2019 se Centrum teologie, filosofie a mediální teorie, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 4. 12. 2013, ruší. Funkce vedoucího centra a platnost stanov centra zaniká ipso facto. Dokumentace, majetek a závazky centra přecházejí na Katedru systematické teologie a filosofie.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Opatření děkana č. 13/2018, Organizační řád fakulty, se zrušuje.

 2. Toto opatření bylo projednáno se Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu fakulty dne 13. května 2019. 5)

 3. Akademický senát fakulty se k tomuto opatření vyjádřil dne 29. května 2019. 6)

 4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. června 2019.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


________________________________________________________________________________

1) Čl. 11 odst. 1 a 2 Statutu fakulty.

2) Čl. 12 odst. 1 a 2 Statutu fakulty.

3) Čl. 11 odst. 2 Statutu fakulty.

4) Čl. 13 odst. 1 Statutu fakulty.

5) § 280 odst. 1 písm. b) a § 287 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

6) Čl. 11 odst. 4 Statutu fakulty.


Opatření děkana č. 12/2019 Organizační řád KTF UK ve formátu *pdf ke stažení zde.Poslední změna: 4. červen 2019 11:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám