Opatření děkana č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder

Č. j.: UKKTF/20883/2018

V Praze dne 22. března 2018


Opatření děkana 5/2018

Působnost vedoucích kateder


V souladu s čl. 12 odst. 2 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím následující podrobnosti o působnosti vedoucích kateder (dále jen „vedoucí“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Katedra je základní organizační součást fakulty. Sdružuje akademické pracovníky, vědecké pracovníky, ostatní lektory, případně hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky, kteří se zde podílejí na uskutečňování oborově specifického segmentu vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty. O zařazení pracovníků na katedru rozhoduje děkan po vyjádření vedoucího katedry.1

 2. Katedru řídí vedoucí, kterého po předchozím vyjádření senátu jmenuje a odvolává děkan. Vedoucí odpovídá za svou činnost děkanovi.2

 3. Funkční období vedoucího katedry je čtyřleté. Před uplynutím funkčního období tato funkce zaniká

    a. 

  odvoláním,

    b. 

  společně se zánikem členství v akademické obci fakulty,

    c. 

  dnem doručení písemného prohlášení, jímž se vedoucí katedry vzdává své funkce, děkanovi.3

 4. Působení vedoucího má ve vztahu k pracovníkům katedry povahu metodického vedení a koordinace. Je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi.

 5. Ustanovení tohoto opatření platí přiměřeně i pro

    a. 

  zaměstnance, který při katedře pracuje na základě dohody o provedení práce nebo na základě dohody o pracovní činnosti,

    b. 

  doktoranda, který byl zapojen do vzdělávací a tvůrčí činnosti katedry,

    c. 

  pomocného vědeckého pracovníka z řad studentů fakulty.

Čl. 2 Obecné zásady působení vedoucího

 1. Vedoucí plní úkoly vyplývající z ustanovení právních podkladů pro činnost fakulty,4 opatření děkana, opatření rektora, opatření kvestora a dalších vnitřních norem univerzity a fakulty. Plní rovněž úkoly uložené děkanem.

 2. Vedoucí konzultuje závažná rozhodnutí předem s děkanem nebo s proděkany, jde-li o záležitost, jež byla svěřena do jejich působnosti.5 Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímá rozhodnutí, která souvisí s hospodařením fakulty.

 3. Vedoucí spolupracuje s ostatními pracovníky fakulty a univerzity i s dalšími subjekty tak, aby bylo zajištěno efektivní a kvalitní fungování úkolů, které jsou katedře svěřeny.

 4. Vedoucí je z titulu své funkce seznamován zejména

    a. 

  s časovým plánem zasedání akademického senátu fakulty,6

    b. 

  s termínem, místem a navrhovaným programem zasedání akademického senátu fakulty i s příslušnými podkladovými materiály,7

    c. 

  s usneseními akademického senátu fakulty a se zápisem z jeho zasedání,8

    d. 

  s časovým plánem jednání vědecké rady fakulty,9

    e. 

  s termínem, místem a navrhovaným programem jednání vědecké rady fakulty i s příslušnými podkladovými materiály,10

    f. 

  s usneseními vědecké rady fakulty a se zápisem z jejího jednání.11

 5. Vedoucí je z titulu své funkce oprávněn zejména

    a. 

  podat návrh bodů, jež mají být zařazeny na program zasedání akademického senátu fakulty,12

    b. 

  podat návrh bodů, jež mají být zařazeny na program jednání vědecké rady fakulty,13

    c. 

  vystoupit se svým sdělením na jednání vědecké rady,14

    d. 

  podat podnět na přiznání stipendia za vynikající tvůrčí činnost a mimořádného stipendia,15

    e. 

  podat návrh na udělení Pamětní medaile Arnošta z Pardubic.16

 6. Činnost katedry zabezpečuje po administrativní a materiální stránce referát děkana; v těchto věcech se postupuje v souladu s podněty, které v nezbytných případech podává vedoucí katedry. Ustanovení první věty má omezenou platnost, pokud je odpovídající úkol nebo jeho část svěřena sekretáři katedry.17

 7. Po prostorové stránce zabezpečuje činnost katedry děkan, tajemník a vedoucí katedry.

 8. Po dobu nepřítomnosti vedoucího může děkan všemi nebo přesně vyjmenovanými úkoly vedoucího pověřit jiného pracovníka téže katedry.

Čl. 3 Působnost poradní a konzultační

 1. Vedoucí je členem rozšířeného kolegia děkana, jež je stálým poradním orgánem děkana, a účastní se jeho zasedání.18

 2. Je-li o to žádán, seznámí vedoucí se svým stanoviskem akademický senát fakulty.19

Čl. 4 Působnost informační

 1. Vedoucí informuje děkana, proděkany, tajemníka, garanta programu a dle okolností i pracovníky děkanátu o závažných skutečnostech, jež se týkají pracovníků katedry a jejich činnosti, i o dalších závažných skutečnostech, jež se týkají katedry a fakulty.

 2. Vedoucí informuje pracovníky katedry o rozhodnutích děkana, proděkanů a tajemníka, jež se týkají pracovníků katedry a jejich činnosti, i o dalších závažných skutečnostech, jež se týkají katedry a fakulty.

 3. Vedoucí pečuje v součinnosti s pracovníky děkanátu o aktualizaci domovské webové stránky fakulty a Studijního informačního systému.

Čl. 5 Působnost koncepční

 1. Vedoucí spolu s pracovníky katedry vytváří koncepci rozvoje vzdělávací a tvůrčí činnosti katedry, jež je podkladem pro přípravu dlouhodobého-strategického záměru fakulty.

 2. Vedoucí se podílejí na přípravě dlouhodobého-strategického záměru fakulty, harmonogramu jeho uskutečňování, každoroční aktualizaci, hodnocení jeho realizace a tvorbě bilanční zprávy.

 3. Vedoucí pečuje o uskutečňování dlouhodobého-strategického záměru fakulty na katedře.

Čl. 6 Působnost personální a dozorová

 1. Vedoucí se vyjadřuje k rozhodování o pracovněprávních záležitostech pracovníků katedry.20 Je oprávněn

    a. 

  vyjadřovat se k záměru děkana, který se týká vzniku, ukončení nebo změny pracovního poměru pracovníků katedry,

    b. 

  předkládat děkanovi návrh, který se týká vzniku, ukončení nebo změny pracovního poměru pracovníků katedry,

    c. 

  vyjadřovat se k záměru děkana, který se týká zařazení pracovníků na katedru,

    d. 

  předkládat děkanovi návrh, který se týká zařazení pracovníků na katedru,

    e. 

  vyjadřovat se k záměru děkana, který se týká pověření pracovníka katedry vzdělávací a tvůrčí činností,

    f. 

  předkládat děkanovi návrh, který se týká pověření pracovníka katedry vzdělávací a tvůrčí činností,

    g. 

  účastnit se výběrového řízení, které se týká nového pracovníka katedry,

    h. 

  předkládat podle pokynů děkana návrh na výši mimořádné odměny pracovníkům katedry.

 2. Vedoucí vykonává dozor nad tím, zda pracovníci katedry dodržují normy uvedené v čl. 2 odst. 1.

 3. Vedoucí vykonává dozor nad tím, zda pracovníci katedry plní své pracovní povinnosti. Není-li stanoveno jinak, je oprávněn kontrolovat a schvalovat měsíční výkazy práce a po konzultaci s ekonomickým oddělením plán dovolené i její čerpání. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi. Služební cesty schvaluje děkan.

Čl. 7 Působnost v oblasti vzdělávací činnosti

 1. Vedoucí v součinnosti s děkanem, proděkany a garantem studijního programu pečuje o vzdělávací činnost katedry,21 zejména

    a. 

  koordinuje obsah předmětů, jejichž výuku katedra zajišťuje,

    b. 

  kontroluje úroveň výuky předmětů, jejichž výuku katedra zajišťuje,

    c. 

  pečuje o úplnost a aktualizaci informací o předmětech, jejichž výuku katedra zajišťuje, ve Studijním informačním systému,

    d. 

  podává návrh na aktualizaci seznamu povinně volitelných a volitelných předmětů,

    e. 

  řeší případné dlouhodobější změny ve výuce v průběhu semestru i aktuální problémy s výukou a zkoušením,

    f. 

  kontroluje počet zkušebních termínů předmětů, jejichž výuku katedra zajišťuje,

    g. 

  schvaluje témata bakalářských a diplomových prací vedených pracovníky katedry a koordinuje jejich rozdělení mezi ně,

    h. 

  schvaluje nebo určuje oponenty bakalářských a diplomových prací vedených pracovníky katedry,

    i. 

  koordinuje státní závěrečné zkoušky, nakolik jsou v kompetenci pracovníků kateder (termíny, zkušební komise),

    j. 

  iniciuje uplatňování a rozvoj moderních forem výuky.

 2. Vedoucí v součinnosti s vedoucím knihovny pečuje o informační zabezpečení předmětů, jejichž výuku katedra zajišťuje.22

Čl. 8 Působnost v oblasti tvůrčí činnosti

 1. Vedoucí pečuje o tvůrčí činnost katedry,23 zejména

    a. 

  iniciuje, koordinuje a hodnotí vědeckou činnost pracovníků katedry,

    b. 

  koordinuje agendu společných vědeckých projektů,

    c. 

  pečuje o popularizaci výsledků bádání,

    d. 

  rozvíjí zahraniční vztahy katedry související s tvůrčí činností katedry.

 2. 2. Vedoucí pečuje o kvalifikační a odborný růst pracovníků katedry.

 3. 3. Vedoucí kontroluje vykazování výsledků tvůrčí činnosti pracovníků katedry v OBD a jejich uplatňování ve prospěch fakulty.

 4. 4. Vedoucí kontroluje u pracovníků katedry agendu autorských práv k zaměstnaneckým dílům a dalším dílům vydávaným fakultou či za účasti fakulty.

Čl. 9 Působnost reprezentační

 1. Vedoucí se zpravidla účastní imatrikulací, promocí a dalších shromáždění fakulty.

 2. Vedoucí se podle pokynů děkana podílejí na reprezentaci fakulty navenek.

Čl. 10 Oddělení kateder

 1. Katedra se může členit na oddělení.24 O jejich zřízení, sloučení nebo rozdělení rozhoduje po předchozím vyjádření senátu děkan z podnětu vedoucího katedry nebo z podnětu vlastního; jedná-li z podnětu vlastního, činí tak po předchozím vyjádření vedoucího katedry.

 2. V čele oddělení stojí zástupce vedoucího katedry (dále jen „zástupce“), kterého po předchozím vyjádření vedoucího katedry a senátu jmenuje a odvolává děkan. Zástupce odpovídá za svou činnost děkanovi. O funkčním období zástupce platí přiměřeně ustanovení čl. 12 odst. 5 Statutu fakulty.

 3. O povinnostech zástupce vedoucího katedry platí přiměřeně ustanovení čl. 1 odst. 4, čl. 2 odst. 1–3, čl. 4 a 5, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 až 9 tohoto opatření. Závažnější otázky týkající se činnosti oddělení projednává zástupce s vedoucím katedry. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi.

Čl. 11 Specializovaná zařízení

 1. Při katedře mohou být zřizována specializovaná zařízení, která rozvíjejí její vzdělávací a tvůrčí činnost.25 O jejich zřízení, sloučení nebo rozdělení rozhoduje po předchozím vyjádření senátu děkan z podnětu vedoucího katedry nebo z podnětu vlastního; jedná-li z podnětu vlastního, činí tak po předchozím vyjádření vedoucího katedry.

 2. V čele specializovaného zařízení stojí pracovník katedry (dále jen „vedoucí specializovaného zařízení“), kterého po předchozím vyjádření vedoucího katedry a senátu jmenuje a odvolává děkan. Vedoucí specializovaného zařízení odpovídá za svou činnost děkanovi. O funkčním období vedoucího specializovaného zařízení platí přiměřeně ustanovení čl. 12 odst. 5 Statutu fakulty.

 3. O povinnostech vedoucího specializovaného zařízení platí přiměřeně ustanovení čl. 1 odst. 4, čl. 2 odst. 1–3, čl. 5, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 až 9 tohoto opatření. Závažnější otázky týkající se činnosti oddělení projednává s vedoucím katedry. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se opatření děkana č. 12/2017, Činnost a odpovědnosti vedoucího katedry.

 2. Toto opatření bylo projednáno akademickým senátem fakulty dne 14. března 2018.

 3. Toto opatření nabývá platnosti dne 22. března 2018.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 22. března 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 5/2018 Působnost vedoucích kateder *pdf ke stažen zde.


1 Čl. 12 odst. 1 Statutu fakulty.

2 Čl. 12 odst. 2 Statutu fakulty.

3 Čl. 12 odst. 5 Statutu fakulty.

4 Čl. 1 odst. 4 Statutu fakulty.

5 Opatření děkana č. 2/2018, Působnost proděkanů, v platném znění.

6 Čl. 6 odst. 3 Jednacího řádu akademického senátu fakulty.

7 Čl. 7 odst. 5 Jednacího řádu akademického senátu fakulty.

8 Čl. 9 odst. 4 a čl. 11 odst. 5 Jednacího řádu akademického senátu fakulty.

9 Čl. 2 odst. 3 Jednacího řádu vědecké rady fakulty.

10 Čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu vědecké rady fakulty.

11 Čl. 5 odst. 6 a čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu vědecké rady fakulty.

12 Čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu akademického senátu fakulty.

13 Čl. 2 odst. 5 Jednacího řádu vědecké rady fakulty.

14 Čl. 3 odst. 8 Jednacího řádu vědecké rady fakulty.

15 Čl. 3 odst. 2 a čl. 6 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

16 Čl. 29 Statutu fakulty.

17 Čl. 3 odst. 3 opatření děkana č. 1/2018, Organizační řád děkanátu.

18 Čl. 7 odst. 10 písm. b) Statutu fakulty.

19 Čl. 6 odst. 11 Statutu fakulty; čl. 8 odst. 7 Jednacího řádu akademického senátu fakulty.

20 Čl. 12 odst. 2 písm. b) Statutu fakulty.

21 Čl. 12 odst. 2 písm. a) Statutu fakulty.

22 Čl. 12 odst. 2 písm. c) Statutu fakulty.

23 Čl. 12 odst. 2 písm. a) a c) Statutu fakulty.

24 Čl. 12 odst. 2 Statutu fakulty.

25 Čl. 12 odst. 2 Statutu fakulty.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám