Opatření děkana č. 16/2018 Stanovení limitu denního pokladního zůstatku

Č. j.: UKKTF/111507/2018

V Praze dne 27. srpna 2018Opatření děkana č. 16/2018 Stanovení limitu denního pokladního zůstatku

Čl. 1

Na základě Opatření rektora č. 31/2018 ve věci stanovení limitu denního pokladního zůstatku a v souladu s ustanovením § 24, odst. 1, písm. d), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, s přihlédnutím k potřebě finanční hotovosti na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy stanovuji maximální výši denního pokladního limitu pro pokladnu fakulty na 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých).


Čl. 2

  1. Toto opatření nabývá platnosti dne 27. srpna 2018.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 27. srpna 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 16/2018 Stanovení limitu denního pokladního zůstatku ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 27. srpen 2018 17:56 
Sdílet na: