Opatření děkana č. 14/2018 Standardy pedagogických a vědeckých povinností

Č. j.: UKKTF/76327/2018

V Praze dne 20. června 2018


Opatření děkana č. 14/2018 Standardy pedagogických a vědeckých povinností


V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s čl. 4 odst. 12 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, s přihlédnutím k platným standardům pro akreditace a se zřetelem k ekonomické situaci Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) stanovím konkrétní rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a lektorů i vědeckých povinností vědeckých pracovníků, kteří jsou zařazeni na fakultě, takto:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Základní popis pracovních činností akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků stanoví Vnitřní mzdový předpis univerzity – Příloha č. 3, Katalog prací pro akademické a vědecké pracovníky. Základní pravidla personálního zabezpečení studijních programů stanoví Opatření rektora č. 32/2017, Standardy studijních programů Univerzity Karlovy, v platném znění.

 2. Působení akademických pracovníků zahrnuje činnost pedagogickou, činnost vědeckou (včetně zahraniční spolupráce), činnost v oblasti tzv. třetí role univerzit a zpravidla také podíl na samosprávných a organizačních činnostech fakulty resp. univerzity a na její reprezentaci. Od akademických a vědeckých pracovníků se dále očekává aktivní účast v dalších oblastech výukových a tvůrčích činností, například zapojení do programů celoživotního vzdělávání, exkurzí, odborných panelů, redakčních rad, oborových rad, vědeckých rad, popularizace vědy, zpracování odborných recenzí, recenzních a expertních posudků apod.

 3. Všechny standardy se vztahují k pracovnímu úvazku ve výši 1,0. U akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků s nižším úvazkem jsou aplikovány poměrně způsobem, o němž rozhoduje děkan.

 4. Plnění standardů je posuzováno v jejich komplexnosti, s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých oborů. Standardy jsou aplikovány ve vzájemné vazbě. Připouští se možnost jejich dílčí vzájemné kompenzace. O aplikaci, kompenzaci či dispenzaci standardů rozhoduje v jednotlivých případech děkan po konzultaci s garanty studijních programů a vedoucími kateder.

 5. U akademických pracovníků, kteří vykonávají funkci rektora, prorektora, děkana, proděkana, předsedy akademického senátu nebo vedoucího katedry, a u akademických pracovníků, kteří byli děkanem dlouhodobě pověřeni náročnými úkoly v obecném zájmu fakulty, se standardy aplikují přiměřeně způsobem, o němž rozhoduje děkan.

Čl. 2 Pedagogická činnost akademických pracovníků a lektorů

 1. Předpokládané pedagogické povinnosti jsou stanoveny takto:

    a. 

  profesor (AP4) a docent (AP3): působení ve funkci garanta studijního programu nebo člena oborové rady doktorského studijního programu; vedení studentů doktorského studijního programu; výuka v doktorském, magisterském a bakalářském studijním programu; zabezpečení výuky studijními materiály; působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací; působení v komisích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky; posuzování disertačních a rigorózních prací; vedení nebo konzultování nebo oponování bakalářských a diplomových prací;

    b. 

  odborný asistent (AP2): výuka v bakalářském nebo magisterském studijním programu; zabezpečení výuky studijními materiály; působení v komisích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky; kontrola studia; vedení nebo konzultování nebo oponování bakalářských, diplomových a rigorózních prací; výjimečně vedení nebo konzultování nebo oponování disertačních prací, stanoví-li tak oborová rada;

    c. 

  asistent (AP1): vedení cvičení a dalších základních forem výuky v bakalářském nebo magisterském studijním programu; kontrola studia; podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti;

    d. 

  lektor (L2): vedení přednášek a realizace dalších forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu; kontrola studia; vedení nebo konzultování nebo oponování bakalářských a diplomových prací;

    e. 

  lektor (L1): realizace podpůrných forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním programu anebo realizace pedagogické činnosti přímo nesouvisející s hlavním zaměřením studijního programu; kontrola studia.

 2. Předpokládaný podíl na výuce je stanoven takto:

    a. 

  profesor (AP4): 6–8 hodin týdně,

    b. 

  docent (AP3): 8–10 hodin týdně,

    c. 

  odborný asistent (AP2): 10–12 hodin týdně,

    d. 

  asistent (AP1): individuálně dle pověření děkanem,

    e. 

  lektor (L2): 14 hodin týdně,

    f. 

  lektor (L1): individuálně dle pověření děkanem.

 3. Výukou se pro potřebu tohoto opatření rozumí přímá výuka uskutečňovaná dle schválených a v SIS zveřejněných studijních plánů. Počty hodin uvedené v odstavci 2 se týkají předmětů profilujícího základu bakalářského a magisterského studijního programu, tedy těch povinných nebo povinně volitelných předmětů, jejichž absolvováním student získává znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ověřované státní závěrečnou zkouškou. Pedagogická činnost může být rozložena mezi semestry nerovnoměrně. Posuzuje se průměrná míra pedagogické činnosti za celý akademický rok ve všech formách studia. Výuka v cizím jazyce, s výjimkou výuky jazyků, se do úvazku započítává stejně jako výuka v českém jazyce, je však odměňována zvláštním osobním příplatkem.

Čl. 3 Vědecká činnost akademických pracovníků a lektorů

 1. Předpokládané výstupy profesora (AP4) v průběhu 3 akademických roků:

    a. 

  Vedení nebo podíl na vedení programů institucionálního financování, nebo

  • vedení, účast nebo podání mezinárodního resp. zahraničního grantu či projektu, nebo

  • vedení, účast nebo podání tuzemského grantu.

    b. 

  Jediný autor jedné zahraniční, cizojazyčné nebo tuzemské odborné knihy, nebo

  • člen autorského kolektivu dvou zahraničních odborných knih (s výrazným autorským podílem), nebo

  • autor sedmi článků v recenzovaných časopisech, z toho minimálně dvou zahraničních a dvou cizojazyčných, nebo

  • autor sedmi kapitol v odborných knihách, z toho minimálně dvou zahraničních a dvou cizojazyčných, nebo

  • autor či spoluautor článků ve sborníku z mezinárodní konference indexované ve WoS nebo Scopus, nebo

  • autor či spoluautor článků v periodiku s impaktem ve WoS nebo Scopus.

    c. 

  Čtyři vystoupení na konferencích, z toho alespoň dvě v zahraničí.

 2. Předpokládané výstupy docenta (AP3) v průběhu 3 akademických roků:

    a. 

  Vedení nebo podíl na vedení programů institucionálního financování, nebo

  • vedení, účast nebo podání mezinárodního/zahraničního grantu či projektu, nebo

  • vedení, účast nebo podání tuzemského grantu.

    b. 

  Jediný autor jedné zahraniční, cizojazyčné nebo tuzemské odborné knihy, nebo

  • člen autorského kolektivu jedné zahraniční odborné knihy (s výrazným autorským podílem), nebo

  • autor šesti článků v recenzovaných časopisech, z toho minimálně jednom zahraničním a dvou cizojazyčných, nebo

  • autor šesti kapitol v odborných knihách, z toho minimálně jedné zahraniční a dvou cizojazyčných, nebo

  • autor či spoluautor článků ve sborníku z mezinárodní konference indexované ve WoS nebo Scopus, nebo

  • autor či spoluautor článků v periodiku s impaktem ve WoS nebo Scopus.

    c. 

  Čtyři vystoupení na konferencích, z toho alespoň dvě v zahraničí.

 3. Předpokládané výstupy odborného asistenta (AP2) v průběhu 3 akademických roků:

    a. 

  Člen řešitelského týmu programu institucionálního financování, nebo

  • vedení, účast nebo podání mezinárodního/zahraničního grantu či projektu, nebo

  • vedení, účast nebo podání v tuzemském grantu, nebo

  • vedení nebo výrazná účast v univerzitním programu pro vědu a výzkum.

    b. 

  Člen autorského kolektivu zahraniční odborné knihy (s výrazným autorským podílem), nebo

  • jediný autor jedné tuzemské odborné knihy, nebo

  • autor pěti článků v recenzovaných časopisech, z toho minimálně jednom zahraničním a jednom cizojazyčném, nebo

  • autor pěti kapitol v odborných knihách, z toho minimálně jedné zahraniční a jedné cizojazyčném, nebo

  • autor či spoluautor článků ve sborníku z mezinárodní konference indexované ve WoS nebo Scopus, nebo

  • autor či spoluautor článků v periodiku s impaktem ve WoS nebo Scopus.

    c. 

  Tři vystoupení na konferencích, z toho alespoň jedno v zahraničí.

 4. Předpokládané výstupy lektora (L2) v průběhu 3 akademických roků:

    a. 

  Publikační činnost zejména pro vzdělávací účely.

    b. 

  Autor tří článků v zahraničních, cizojazyčných nebo tuzemských recenzovaných časopisech, nebo

  • autor tří kapitol v zahraničních, cizojazyčných nebo tuzemských odborných knihách.

 5. Předpokládané výstupy asistenta (A1) a lektora (L1) v průběhu 3 akademických roků:

    a. 

  Rešerše nebo anotace z odborné nebo vědecké literatury.

    b. 

  Podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely.

 6. Do počtu výstupů uvedených v odstavci 1 až 3 lze místo publikací započítat i rukopisy prokazatelně přijaté do tisku. Tytéž texty nemohou být započítávány v období následujících 3 akademických roků podruhé.

 7. Do počtu výstupů uvedených v odstavci 1 až 3 lze v odůvodněných případech místo publikací započítat jiné zvláště významné formy tvůrčí činnosti, zejména uspořádání rozsáhlé mezinárodní konference nebo náročné výstavy či expozice.

 8. Do počtu výstupů uvedených v odstavci 1 až 3 lze v odůvodněných případech místo publikací započítat zvláště významné formy vytváření studijních opor a dalších výukových materiálů.

 9. Počty výstupů uvedené v tomto článku se týkají výlučně výstupů afiliovaných fakultě v OBD v souladu s Opatřením rektora č. 24/2018, Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, v platném znění. Výjimkou z tohoto pravidla jsou výstupy uvedené v odstavci 8.

Čl. 4 Zahraniční spolupráce akademických pracovníků a lektorů

 • Předpokládané zahraniční pobyty profesora (AP4) v průběhu 3 akademických roků: 30 dnů zahrnujících dvě aktivní účasti na zahraniční konferenci a jeden souvislý zahraniční pobyt v délce nejméně 7 dnů.

 • Předpokládané zahraniční pobyty docenta (AP3) v průběhu 3 akademických roků: 20 dnů zahrnujících dvě aktivní účasti na zahraniční konferenci a jeden souvislý zahraniční pobyt v délce nejméně 7 dnů.

 • Předpokládané zahraniční pobyty odborného asistenta (AP2) v průběhu 3 akademických roků: 15 dnů zahrnujících jednu aktivní účast na zahraniční konferenci a jeden souvislý zahraniční pobyt v délce nejméně 7 dnů.

 • Pedagogické působení a přednášková činnost typu invited speaker ve vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi Erasmus+ může nahradit aktivní účast na zahraniční konferenci uvedenou v odstavci 1 až 3. Posouzení této skutečnosti je provedno postupem uvedeným v čl. 1 odst. 4 tohoto opatření.

 • Čerpání tvůrčího volna ve smyslu § 76 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, po dobu alespoň 3 měsíců v zahraničí nahrazuje ve sledovaném tříletém období všechny povinnosti uvedené v tomto článku.

Čl. 5 Vědecká činnost a zahraniční spolupráce vědeckých pracovníků

 1. Předpokládané standardy vědecké činnosti a zahraniční spolupráce, platné pro odborného vědeckého pracovníka (VP3), vždy zahrnují:

    a. 

  Vedení nebo koordinace náročných mezinárodních výzkumných projektů nebo relativně samostatných částí takových projektů na alespoň národní úrovni.

    b. 

  Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu se zásadním významem pro rozvoj příslušného vědního oboru, jehož výsledky odborný vědecký pracovník publikuje v mezinárodně významných recenzovaných časopisech nebo mezinárodně významných vědeckých monografiích anebo mezinárodně významných recenzovaných sbornících.

    c. 

  Recenzní a oponentská práce při posuzování zásadních projektů v rámci příslušného oboru.

 2. Předpokládané standardy vědecké činnosti a zahraniční spolupráce, platné pro vědeckého pracovníka (VP2), vždy zahrnují:

    a. 

  Samostatné řešení složitých vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových nebo uměleckých úkolů v příslušném oboru, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech.

    b. 

  Práce ve výzkumném týmu, včetně kooperace se zahraničními badateli.

    c. 

  Recenzní a oponentská činnost při posuzování projektů v rámci příslušného oboru.

 3. Předpokládané výstupy činnosti odborných vědeckých pracovníků (VP3) a vědeckých pracovníků (VP2) jsou stanoveny zněním dokumentace vědeckých projektů. Jsou zpravidla minimálně srovnatelné s předpokládanými výstupy profesora (AP4) a docenta (AP3).

 4. Odborní vědečtí pracovníci (VP3) a vědečtí pracovníci (VP2) se mohou podílet na administrativních činnostech spojených s vedením pracoviště fakulty, na činnostech vycházejících z role garanta studijního programu, popřípadě vázaných na členství ve fakultních, univerzitních či grantových komisích, nebo na činnostech vyplývajících z povinností kontaktní osoby pro agendy OBD, GDPR, EES apod. V takovýchto případech činí doporučený rozsah jejich uvedené administrativní činnosti maximálně 30% podílu pracovní doby, tj. 12 hodin týdně.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Prvním akademickým rokem, ve kterém začíná běžet tříleté období podle čl. 3 a 4, je akademický rok 2018/2019.

 2. Toto opatření bylo projednáno s rektorem Univerzity Karlovy dne 7. června 2018.

 3. Toto opatření bylo projednáno se Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu fakulty dne 13. června 2018.

 4. Akademický senát fakulty se k tomuto opatření vyjádřil dne 20. června 2018.

 5. Toto opatření nabývá platnosti dne 21. června 2018.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. června 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 14/2018 Standardy pedagogických a vědeckých povinností ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 9. červenec 2018 08:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám