Opatření děkana č. 29/2018 Provedení inventarizace v roce 2018

Č. j.: UKKTF/161025/2018

V Praze dne 16. listopadu 2018


Opatření děkana 29/2018 Provedení inventarizace v roce 2018


Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 39/2015 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2018, inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy:


Čl. 1 Ústřední inventarizační komise

Zřizuji Ústřední inventarizační komisi (dále jen „UIK“) ve složení:

předseda: Šolcová Kateřina

členové: předsedové dílčích inventarizačních komisí


UIK vypracuje souhrnný závěrečný protokol a předá ho do 3. 2. 2019 spolu se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí děkanovi.


Čl. 2 Dílčí inventarizační komise pro hmotný i nehmotný majetek

Zřizuji Dílčí inventarizační komisi pro hmotný i nehmotný majetek (dále jen „DIKHNM“):

Vedoucí: Poděbradský Jan

Členové: Bodnárová Jana, Pavlína Bílková, Kodalíková Helena, Štec Roman (ÚVT s.r.o.)


Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2018, a to v době od 19. 11. 2018 do 20. 12. 2018. Zjištěný fyzický stav porovná DIKHNM se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku. DIKHNM vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá UIK do 31. 12. 2018. Ekonomické oddělení vypracuje místní seznamy do 31. 1. 2019.


Čl. 3 Dílčí inventarizační komise pro pokladní hotovost a ceniny

Zřizuji Dílčí inventarizační komisi pro pokladní hotovost a ceniny (dále jen „DIKPHC“):

Vedoucí: Prokošová Soňa

Členové: Procházková Eva, Opatrná Marie


Inventarizace bude provedena v termínu, který určí vedoucí DIKPHC, nejdéle však do 31. 12. 2018. DIKPHC předá inventarizační zápis UIK do 7. 1. 2019.


Čl. 4 Dílčí inventarizační komise pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech

Zřizuji Dílčí inventarizační komisi pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech (dále jen „DIKDI“):

Vedoucí: Opatrná Marie

Členové: Procházková Eva, Prokošová Soňa


DIKDI předá inventarizační zápis UIK do 31. 1. 2019.


Čl. 5 Školení

Povinné školení členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná 19. 11. 2018.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dne 16. listopadu 2018.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. listopadu 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 29/2018 Provedení inventarizace v roce 2018 ve formátu *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 4. únor 2019 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám