Opatření děkana č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům

Č. j.: UKKTF/114657/2018

V Praze dne 3. září 2018

Opatření děkana č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům


K provedení čl. 21 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, Opatření rektora č. 30/2018, Příspěvky ze sociálního fondu, a v souladu s platnou Kolektivní smlouvou Univerzity Karlovy stanovuji pro Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) následující příspěvky a podmínky pro jejich získání:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Příspěvky uvedené v tomto opatření lze poskytnout ze sociálního fondu podle čl. 21 odst. 3 písm. d) Pravidel hospodaření univerzity (dále jen „sociální fond“).

 2. O poskytnutí příspěvků uvedených v tomto opatření rozhoduje děkan.

Čl. 2 Příspěvek na stravování

 1. Zaměstnanci univerzity

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči fakultě (dále jen „zaměstnanec“) a

    b. 

  odpracuje za směnu na fakultě alespoň 4 hodiny nepřetržité práce,

  lze na fakultě poskytnout příspěvek na stravování.

 2. Příspěvek je určen na stravování ve stravovacím zařízení univerzity nebo v cizím stravovacím zařízení dle aktuálního smluvního zajištění.

 3. Výše příspěvku na stravování může činit maximálně 55 % ceny jednoho jídla. Takto vypočtená výše příspěvku nesmí být vyšší, než činí hodnota 70 % stravného vymezeného v § 176 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Neuplatněný nárok na příspěvek na stravování nelze zpětně přiznat.

 5. Příspěvek na stravování se neposkytuje v případě, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, dovolené nebo náhradního volna, a zaměstnanci na pracovní cestě, pokud pobírá náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

 6. Příspěvek na stravování je zaměstnanci přiznán od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zaměstnanec do 20. kalendářního dne podal na Ekonomické oddělení fakulty písemnou žádost o jeho přiznání.

 7. Příspěvek na stravování se poskytuje nepeněžní formou, tj. poskytnutím finanční úhrady přímo stravovacímu zařízení.

 8. Výši příspěvku na stravování stanoví pro běžný kalendářní rok opatření děkana, jež je vydáno nejpozději do 31. 8.

Čl. 3 Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění

 1. Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění1 je poskytován zaměstnanci,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky, přičemž po celou tuto dobu součet výše jeho pracovních úvazků na součástech univerzity činil nejméně 1,0,

    b. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na fakultě činí nejméně 1,0 a

    c. 

  který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění se státním příspěvkem,2 doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem3 nebo soukromé životní pojištění,4 přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500,-- Kč měsíčně.

 2. Příspěvek podle odstavce 1 je zaměstnanci poskytován ve výši 1.500,-- Kč měsíčně.

 3. Příspěvek se nevyplácí za měsíce, kdy bylo zaměstnanci poskytnuto neplacené volno v délce přesahující kalendářní měsíc.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 je zaměstnanci přiznán od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zaměstnanec do 20. kalendářního dne podal na Ekonomické oddělení fakulty prostřednictvím platného formuláře písemnou žádost o jeho přiznání a spolu s tím doložil svůj nárok originálem smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o soukromém životním pojištění a aktuální doklad o výši vlastního příspěvku.

 5. Zaměstnanec je povinen fakultu písemně informovat o všech údajích rozhodných pro poskytování příspěvku a o jejich změnách, a to do pěti pracovních dní ode dne, kdy ke změně došlo. Za škody vzniklé nedodržením této povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.

 6. Zaměstnanec předloží do 30. 6. každého roku přehled o vlastních zaplacených příspěvcích za uplynulý rok. Pokud tak neučiní, přestane být příspěvek podle odstavce 1 od 1. 7. zaměstnanci vyplácen. Neoprávněně vyplacené příspěvky je zaměstnanec povinen vrátit. Opětovné vyplácení příspěvku je možné od prvního dne měsíce následujícím po měsíci, kdy zaměstnanec doloží svůj nárok na vyplácení příspěvku.

Čl. 4 Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

 1. Zaměstnanec univerzity,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči fakultě trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči fakultě činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1.000,-- Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a

    e. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

  má na fakultě nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků, nejvýše však 10.000,-- Kč v běžném kalendářním roce.

 2. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků.

 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově do 60-ti dnů ode dne doručení oprávněné žádosti, příp. od doplnění podkladů.

 5. Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek podle odstavce 1 stanoví pro běžný kalendářní rok opatření děkana, jež je vydáno nejpozději do 31. 8.

Čl. 5 Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

 1. Zaměstnanec univerzity,

    a. 

  jehož pracovní poměr vůči fakultě trvá alespoň tři roky,

    b. 

  který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

    c. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči fakultě činí a nejméně tři roky činila 1,0,

    d. 

  který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1.000,-- Kč a

    e. 

  který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,

  má na fakultě nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z tohoto úvěru, nejvýše však 10.000,-- Kč v běžném kalendářním roce.

 2. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na

    a. 

  pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

    b. 

  pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

    c. 

  úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

    d. 

  na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.

 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.

 4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově do 60-ti dnů ode dne doručení oprávněné žádosti, příp. od doplnění podkladů.

 5. Termín a způsob podávání žádostí o příspěvek podle odstavce 1 stanoví pro běžný kalendářní rok opatření děkana, jež je vydáno nejpozději do 31. 8.

 6. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle odstavce 1 nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 2 až 4, 6 a 7 tohoto opatření.

Čl. 6 Příspěvek na školkovné

 1. Zaměstnanci univerzity,

    a. 

  který je v pracovním poměru vůči fakultě a

    b. 

  jehož výše pracovního úvazku vůči fakultě činí nejméně 0,5,

  lze na fakultě poskytnout příspěvek univerzity na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „příspěvek na školkovné“) ze sociálního fondu. Děkan při rozhodování o přiznání příspěvku na školkovné zohledňuje sociální situaci rodiny zaměstnance.

 2. Příspěvek na školkovné lze poskytnout na předškolní vzdělávání dítěte ve věku nejméně dvou a nejvýše čtyř let.

 3. Příspěvek na školkovné téhož dítěte může být v běžném kalendářním roce poskytnut pouze na jedné součásti univerzity; splnění této podmínky se prokazuje čestným prohlášením.

 4. Příspěvek na školkovné se poskytuje nepeněžní formou, tj. poskytnutím finanční úhrady přímo předškolnímu zařízení.

 5. V případě, že jsou zaměstnanci univerzity oba rodiče, kteří se starají o dítě, nebo jiné osoby, které se starají o dítě (např. druh/družka, prarodiče dítěte, popř. pěstouni), přísluší příspěvek na školkovné pouze jednomu z nich.

 6. Příspěvek na školkovné je zaměstnanci přiznán od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zaměstnanec do 20. kalendářního dne podal na Ekonomické oddělení fakulty prostřednictvím platného formuláře písemnou žádost o jeho přiznání.

 7. Konkrétní výši příspěvku na školkovné, podmínky přiznávání tohoto příspěvku a další podrobnosti stanoví pro běžný kalendářní rok opatření děkana, jež je vydáno nejpozději do 31. 8.

 8. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek na školkovné nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 3 až 5 a 7 tohoto opatření.

Čl. 7 Příspěvek na zlepšení zdravotního stavu zaměstnance

 1. Příspěvek na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu zaměstnance může být v běžném kalendářním roce zaměstnanci poskytnut pouze na jedné součásti univerzity. Splnění této podmínky se zpravidla prokazuje čestným prohlášením.

 2. Příspěvek podle odstavce 1 se poskytuje nepeněžní formou, tj. poskytnutím úhrady přímo zdravotnickému zařízení nebo vybranému zařízení pro rehabilitaci zaměstnance.

 3. Výši příspěvku podle odstavce 1, podmínky jeho přiznávání a další podrobnosti stanoví pro běžný kalendářní rok opatření děkana, jež je vydáno nejpozději do 31. 8.

 4. Děkan může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle odstavce 1 nevyplácí, jestliže lze mít vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu za to, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 3 až 5 a 7 tohoto opatření.

Čl. 8 Příspěvek na prohloubení kvalifikace

 1. Příspěvek na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity je poskytován tam, kde fakulta ukládá zaměstnanci za účelem prohlubování kvalifikace účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požaduje, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.6

 2. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace podle předchozí věty hradí zaměstnavatel.

Čl. 9 Nenávratná finanční výpomoc

 1. Nenávratná finanční výpomoc může být poskytnuta zaměstnanci

    a. 

  na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie ve formě příspěvku ze sociálního fondu až do výše 500.000,-- Kč,

    b. 

  v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se zaměstnanec dostal bez vlastního přičinění ve formě příspěvku ze sociálního fondu až do výše 60.000,-- Kč.

 2. O příspěvek ze stejného důvodu lze žádat pouze na jedné součásti univerzity; příslušné čestné prohlášení je nedílnou součástí žádosti

 3. Žádost o poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 podává zaměstnanec děkanovi fakulty. Děkan fakulty rozhodne o poskytnutí příspěvku a jeho výši zpravidla do 30 dnů ode dne doručení žádosti se všemi náležitostmi dokumentujícími důvod uváděný v žádosti nebo ode dne doplnění podkladů na základě výzvy žádost se též zašle k vyjádření příslušné odborové organizaci.

Čl. 10 Obecná a závěrečná ustanovení

 1. Zaměstnanec může současně čerpat pouze jeden příspěvek podle čl. 3 tohoto opatření.

 2. Zaměstnanec může v jednom kalendářním roce čerpat pouze jeden příspěvek podle čl. 4 a 5 tohoto opatření.

 3. Příspěvky, které zaměstnanec pobíral v rozporu s platnými podmínkami, musí neprodleně vrátit.

 4. Zrušuje se Opatření děkana č. 3/2011, Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu – na úroky z úvěru a účelového úvěru a Opatření děkana č. 2/2015, Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění.

 5. Toto opatření nabývá platnosti dne 5. září 2018.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 5. září 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 17/2018 Příspěvky zaměstnancům *pdf ke stažení zde.


1 Čl. 21 odst. 2 písm. a) a čl. 4 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy.

2 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

3 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.

4 § 6 odst. 9 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

5 § 6 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

6 § 230 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna: 6. září 2018 15:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám