Opatření děkana č. 18/2018 Výše příspěvků zaměstnancům v r. 2018

Č. j.: UKKTF/114658/2018

V Praze dne 3. září 2018


Opatření děkana č. 18/2018 Výše příspěvků zaměstnancům v r. 2018


K provedení Opatření děkana č. 17/2018, Příspěvky zaměstnancům, v r. 2018 stanovuji pro Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) následující:

Čl. 1 Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování je poskytován ve výši 55% ceny jídla v maximální hodnotě 90,– Kč.

Čl. 2 Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

Písemnou žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby nebo na příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami může zaměstnanec podat na Ekonomickém oddělení fakulty do 31. 8. Použije přitom platný formulář. Zjistí-li Ekonomické oddělení, že zaměstnanec nepřiložil všechny podklady, vyzve ho neprodleně k jejich doplnění ve lhůtě do 15 dnů.

Čl. 3 Příspěvek na školkovné

Příspěvek na školkovné je poskytován v maximální výši 500,– Kč měsíčně. Současně platí, že tento příspěvek může být v součtu maximálně do výše 50 % celkové úplaty za kalendářní rok. V případě měsíční platby maximálně do výše 50 % měsíční úplaty.

Čl. 4 Příspěvek na zlepšení zdravotního stavu zaměstnance

Příspěvek na zlepšení zdravotního stavu zaměstnance se nevyplácí.

Čl. 5 Nenávratná finanční výpomoc

  1. Nenávratná finanční výpomoc se může v daném kalendářním roce vyplácet v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se zaměstnanec dostal bez vlastního přičinění.

  2. Při rozhodování o poskytnutí výpomoci se přihlíží k finančním možnostem fakulty.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dne 5. září 2018.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 5. září 2018.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 18/2018 Výše příspěvků zaměstnancům v r. 2018 *pdf ke stažení zde.


Poslední změna: 11. říjen 2018 13:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám