Opatření děkana č. 11/2018 Pomocný vědecký pracovník

Č. j.: UKKTF/60667/2018

V Praze dne 29. května 2018


Opatření děkana č. 11/2018 Pomocný vědecký pracovník


V souladu s platnými předpisy vydávám toto opatření, které upřesňuje pojem a postavení pomocného vědeckého pracovníka na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Pojmem „pomocný vědecký pracovník“ je na fakultě označován student, který se dobrovolně zavázal, že se po dobu minimálně jednoho semestru zapojí do aktivit fakulty, jako jsou zejména pedagogická a tvůrčí činnost, mezinárodní a tuzemská spolupráce, výpomoc při samosprávě fakulty, reprezentace a PR aktivity, rozvoj informačních technologií, koncerty, výstavy a festivaly, sportovní akce pořádané vysokými školami apod.1

Čl. 2 Rozhodnutí o jmenování pomocného vědeckého pracovníka

  1. Řádně zdůvodněný návrh na jmenování pomocného vědeckého pracovníka předkládá děkanovi proděkan, tajemník, vedoucí katedry, vedoucí knihovny nebo řešitel projektu výzkumné, vývojové a inovační činnosti. Děkan jmenuje pomocné vědecké pracovníky také z vlastního rozhodnutí.

  2. Návrh obsahuje zejména: jméno a příjmení studenta; číslo jeho průkazu UK; studijní obor; číslo bankovního účtu; povahu smluvené aktivity a její zdůvodnění; navrhovaný počet maximálního počtu měsíčně vykazatelných hodin; organizační součást fakulty, s níž je aktivita spojena; jméno a příjmení pracovníka fakulty, který bude oprávněn dávat studentovi závazné pokyny a kontrolovat jeho činnost; navrhovaný zdroj stipendií; podpis navrhovatele.

  3. Přílohou návrhu je záznam o tom, že byl student s návrhem řádně seznámen a souhlasí s ním, a také o tom, že byl poučen o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Záznam musí být podepsán navrhovatelem i studentem.

  4. Platnost a účinnost návrhu stvrzuje svým podpisem děkan. Od toho okamžiku je návrh považován za dobrovolný závazek studenta a za jmenování pomocného vědeckého pracovníka.

Čl. 3 Stipendium

  1. Pomocnému vědeckému pracovníkovi přiznává děkan v souladu s Pravidly pro přiznávání stipendií na fakultě stipendium, obvykle v měsíčních intervalech. Zpravidla jde o stipendium v případech zvláštního zřetele hodných2 nebo o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu.3

  2. Student vede evidenci vykonané činnosti a předkládá ji v určeném termínu pověřenému pracovníkovi, který pak postoupí tajemníkovi potvrzení o tom, že může být vydáno rozhodnutí o přiznání stipendia.

  3. Tajemník vede evidenci pomocných vědeckých pracovníků a kontroluje průběžný stav čerpání stipendijního fondu.

Čl. 4 Osvědčení

V případě, že pomocný vědecký pracovník svůj dobrovolný závazek dodržel, vydá mu fakulta na konci smluveného období prostřednictvím pověřeného pracovníka osvědčení o vykonané praxi, které podepisuje děkan.

Čl. 5 Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. U studentů, kteří v letním semestru akad. roku 2017/2018 působí způsobem blízkým tomu, jenž je popsán v čl. 1, jsou ustanovení tohoto opatření aplikována přiměřeně. Rozhodnutí náleží děkanovi.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dne 30. května 2018.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. května 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 11/2018 Pomocný vědecký pracovník ve formátu *pdf ke stažení zde.


1 Čl. 6 odst. 1 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

2 Čl. 6 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě; Opatření děkana č. 9/2018, Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných.

3 Čl. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám