Opatření děkana č. 2/2018 Působnost proděkanů

Č. j.: UKKTF/18504/2018

V Praze dne 14. března 2018

Opatření děkana č. 2/2018

Působnost proděkanů


V souladu s čl. 7 odst. 9 Statutu Katolické teologické fakulty (dále jen „fakulta“) Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) stanovím následující podrobnosti o působnosti proděkanů:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Na fakultě působí tito proděkani:

    a. 

  proděkan pro studium,

    b. 

  proděkan pro trvalou formaci,

    c. 

  proděkan pro vědu,

    d. 

  proděkan pro zahraničí,

    e. 

  proděkan pro rozvoj a vnější vztahy.

 2. Proděkani jednají a rozhodují jménem děkana ve svěřeném úseku úkolů fakulty a plní úkoly uložené děkanem. Jsou odpovědní děkanovi, jemuž nadále náleží právo jednat a rozhodovat samostatně.

 3. Proděkani plní úkoly vyplývající z ustanovení právních podkladů pro činnost fakulty,1 opatření děkana, opatření rektora, opatření kvestora a dalších vnitřních norem univerzity a fakulty.

 4. Proděkani konzultují závažná rozhodnutí předem s děkanem. Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímají rozhodnutí, která souvisí s hospodařením fakulty.

 5. Proděkani spolupracují s ostatními pracovníky fakulty a univerzity i s dalšími subjekty tak, aby bylo zajištěno efektivní a kvalitní fungování úkolů, které jsou jim svěřeny.

 6. Působení proděkanů má ve vztahu k akademickým pracovníkům, vědeckým pracovníkům a lektorům povahu metodického vedení a koordinace. Jsou oprávněni dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi.

 7. Působení proděkanů má ve vztahu k pracovníkům těch organizačních útvarů děkanátu, jejichž řízení je jim svěřeno tímto opatřením, povahu metodického vedení a koordinace. Jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Není-li stanoveno jinak, jsou oprávněni kontrolovat a schvalovat měsíční výkazy práce a po konzultaci s ekonomickým oddělením plán dovolené i její čerpání. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi. Služební cesty schvaluje děkan.

 8. Působení proděkanů má ve vztahu ke studentům povahu odpovídající pověření, jež je uvedeno v tomto opatření.

 9. Proděkani vykonávají v rámci jim svěřených úseků úkolů fakulty dozor nad dodržováním norem uvedených v odstavci 3.

 10. Proděkani dávají v rámci jim svěřených úseků úkolů fakulty podněty k aktualizaci vnitřních předpisů fakulty a návrhů opatření děkana.

 11. Proděkani pečují o rozvoj jim svěřených úseků úkolů fakulty. Podílejí se na přípravě dlouhodobého-strategického záměru fakulty, harmonogramu jeho uskutečňování, každoroční aktualizaci, hodnocení jeho realizace a tvorbě bilanční zprávy.

 12. Proděkani se podílejí na přípravě výroční zprávy o činnosti fakulty.

 13. Proděkani se podle pokynů děkana podílejí na reprezentaci fakulty navenek.

 14. Proděkani se účastní zasedání kolegia děkana a rozšířeného kolegia děkana.

 15. Proděkani mají pevně stanovené hodiny pro styk s akademickou obcí a s ostatními pracovníky.

 16. Kde se v tomto opatření uvádí, že příslušný proděkan odpovídá za určitý úsek úkolů fakulty, rozumí se tím především rozhodování v dané věci a vydávání a podepisování dokumentů vyhotovených v souvislosti s tímto rozhodováním. V případě, že normy uvedené v odstavci 3 předpokládají v záležitosti, jež je tímto opatřením svěřena proděkanovi, rozhodnutí děkana, podepisuje takové rozhodnutí příslušný proděkan v zastoupení děkana a tuto skutečnost na daném dokumentu vyjádří zkratkou „v z.“ před svým podpisem.


Čl. 2 Pravidla pro zastupování po dobu nepřítomnosti

 1. Statutárního zástupce stanoví děkan písemným pověřením.

 2. Nestanoví-li děkan jinak, zastupují se proděkani takto:

    a. 

  proděkan pro studium zastupuje proděkana pro trvalou formaci a naopak,

    b. 

  proděkan pro vědu zastupuje proděkana pro zahraničí a naopak,

    c. 

  proděkan pro zahraničí zastupuje proděkana pro rozvoj a vnější vztahy a naopak.


Čl. 3 Proděkan pro studium

 1. Proděkan pro studium zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů, zejména v oblasti

    a. 

  rozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,

    b. 

  rozhodování o ukončení studia,

    c. 

  rozhodování o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky,

    d. 

  rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování o přijetí ke studiu, o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a o výjimkách ze zveřejnění závěrečných prací,

    e. 

  uznávání studia na zahraničních vysokých školách,

    f. 

  péče o studenty se speciálními potřebami a o studenty s rodičovskými povinnostmi.

 2. Proděkan pro studium je příslušný k vyřizování podání studentů bakalářských a magisterských studijních programů ve věcech organizace studia. Přezkoumání náleží děkanovi.2

 3. Proděkan pro studium je příslušný k vyřizování podání uchazeče o studium ve věcech organizace přijímacího řízení, zejména ve věci stanovení náhradního termínu nebo modifikace způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky.3 Tuto působnost proděkana pro studium vykonává v doktorských studijních programech proděkan pro vědu.

 4. Proděkan pro studium spolupracuje v oblastech, jež jsou uvedeny v odstavci 1 až 3, s garanty studijních programů.

 5. Proděkan pro studium řídí činnost pracovníků studijního oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 5 odst. 1 písm. a) až l) a písm. p) opatření děkana č. 1/2018, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 4 Proděkan pro trvalou formaci

 1. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských a magisterských studijních programů v oblasti

    a. 

  sociálního zabezpečení studentů,

    b. 

  stipendií, s výjimkou stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia a s výjimkou rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí.

 2. Proděkan pro trvalou formaci poskytuje proděkanovi pro studium konzultace ve věci teologických studijních oborů; postupují přitom v součinnosti s příslušnými garanty.

 3. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v agendě tzv. hard skills, soft skills a praxí.

 4. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v agendě podpory studentů a zájmové činnosti.

 5. Proděkan pro trvalou formaci zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování celoživotního vzdělávání – programů zaměřených na výkon povolání, programů zaměřených zájmově a Univerzity třetího věku. Pečuje o uskutečňování a rozvoj trvalé formace duchovních i laických pracovníků církve. Je příslušný k vyřizování podání účastníků ve věcech organizace studia. Přezkoumání náleží děkanovi.

 6. Proděkan pro trvalou formaci řídí činnost pracovníků studijního oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 5 odst. 1 písm. n) až p) a odst. 2 až 3 opatření děkana č. 1/2018, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 5 Proděkan pro vědu

 1. Proděkan pro vědu zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování doktorských studijních programů, zejména v oblasti

    a. 

  rozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,

    b. 

  rozhodování o ukončení studia,

    c. 

  rozhodování o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a doktorandského stipendia,

    d. 

  rozhodování o žádostech o přezkoumání rozhodnutí, s výjimkou rozhodování o přijetí ke studiu, o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a o výjimkách ze zveřejnění závěrečných prací,

    e. 

  sociálního zabezpečení studentů,

    f. 

  péče o studenty se speciálními potřebami a o studenty s rodičovskými povinnostmi,

    g. 

  koordinace činnosti garantů doktorských studijních programů a oborových rad.


 2. Proděkan pro vědu je příslušný k vyřizování podání studentů doktorských studijních programů ve věcech organizace studia. Přezkoumání náleží děkanovi.4

 3. Proděkan pro vědu vykonává v doktorských studijních programech působnost proděkana pro studium uvedenou v čl. 3 odst. 3.

 4. Proděkan pro vědu spolupracuje v oblastech, jež jsou uvedeny v odstavci 1 až 3, s garanty studijních programů a s oborovými radami.

 5. Proděkan pro vědu dále zastupuje děkana zejména v úkonech nezbytných k řádnému zajištění

    a. 

  činnosti vědecké rady,

    b. 

  státní rigorózní zkoušky,

    c. 

  agendy post-doců,

    d. 

  cen udělovaných akademickým a vědeckým pracovníkům,

    e. 

  vědeckopedagogických titulů a vědeckých hodností,

    f. 

  doktorátů honoris causa, titulů hostující profesor, emeritní profesor a titulů udělovaných in memoriam,

    g. 

  publikační činnosti fakulty,

    h. 

  studentských vědeckých projektů.

 6. Proděkan pro vědu je předsedou ediční komise a knihovní rady.

 7. Proděkan pro vědu spolupracuje s proděkanem pro rozvoj v agendě vědeckých projektů.

 8. Proděkan pro vědu řídí činnost pracovníků vědeckého oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 6 opatření děkana č. 1/2018, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 6 Proděkan pro zahraničí

 1. Proděkan pro zahraničí zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování zahraničních vztahů fakulty, zejména v oblasti

    a. 

  agendy internationalisation at home,

    b. 

  agendy cotutelle, joint a multiple degree,

    c. 

  zahraniční mobility pracovníků fakulty,

    d. 

  mobility zahraničních vědecko-pedagogických pracovníků,

    e. 

  mobility studentů v rámci programů Evropské unie, grantů a projektů,

    f. 

  cizojazyčných studijních předmětů a akreditovaných studijních programů,

    g. 

  mezinárodních smluv a dohod,

    h. 

  propagace fakulty v zahraničí,

    i. 

  rozvoje vztahů fakulty se zahraničním a spolupráce se zahraničními fakultami a institucemi,

    j. 

  komunikace fakulty se zahraničním.

 2. Proděkan pro zahraničí spolupracuje s proděkanem pro rozvoj v agendě vědeckých projektů se zahraničním přesahem.

 3. Proděkan pro zahraničí řídí činnost pracovníků zahraničního oddělení v rozsahu uvedeném v čl. 7 opatření děkana č. 1/2018, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 7 Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

 1. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování rozvoje a vnějších vztahů fakulty, zejména v oblasti

    a. 

  koncepce rozvoje fakulty,

    b. 

  vnitřní a vnější evaluace fakulty,

    c. 

  přípravy dlouhodobého-strategického záměru fakulty, jeho každoroční aktualizace a hodnocení jeho realizace,

    d. 

  vědeckých a rozvojových projektů,

    e. 

  komunikace v rámci fakulty,

    f. 

  styku fakulty s médii, její propagace a prezentace,

    g. 

  vztahů fakulty s alumni,

    h. 

  fundraisingu, sponzoringu, donátorství.

 2. Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy řídí činnost pracovníků oddělení rozvoje a vnějších vztahů v rozsahu uvedeném v čl. 4 opatření děkana č. 1/2018, Organizační řád děkanátu, v platném znění.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se opatření děkana č. 5/2017, Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK.

 2. Toto opatření bylo projednáno akademickým senátem fakulty dne 14. března 2018.

 3. Toto opatření nabývá platnosti dne 15. března 2018.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. března 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 2/2018 Působnost proděkanů ve formátu *pdf ke stažení zde.
1 Čl. 1 odst. 4 Statutu fakulty.

2 Čl. 11 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia na fakultě.

3 Čl. 15 odst. 4 Statutu fakulty.

4 Čl. 11 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia na fakultě.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám