Opatření děkana č. 13/2018 Organizační řád KTF

Č. j.: UKKTF/76326/2018

V Praze dne 20. června 2018


Opatření děkana č. 13/2018 Organizační řád Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


K provedení čl. 11 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 a 4 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím následující podrobnosti o organizačních součástech fakulty a souvisejících organizačních změnách:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Organizačními součástmi fakulty jsou katedry, děkanát a knihovna. Další organizační součástí může být účelové zařízení.1


Čl. 2 Katedry

 1. Katedra je základní organizační součást fakulty, jež sdružuje akademické pracovníky, vědecké pracovníky, ostatní lektory, případně hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a osoby k nim přidružené (dále jen „pracovníci“), kteří se zde podílejí na uskutečňování oborově specifického segmentu vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.2

 2. Na fakultě jsou zřízeny tyto katedry:

    a. 

  Katedra biblických věd a starých jazyků,

    b. 

  Katedra systematické teologie a filosofie,

    c. 

  Katedra pastorálních oborů a právních věd,

    d. 

  Katedra církevních dějin a literární historie,

    e. 

  Ústav dějin křesťanského umění.

 3. Na fakultě jsou při Katedře systematické teologie a filosofie zřízena tato účelová zařízení:3

    a. 

  Centrum teologie a umění

    b. 

  Centrum teologie, filosofie a mediální teorie.

Čl. 3 Děkanát

 1. Děkanát je výkonným aparátem fakulty.4

 2. Podrobnosti o vnitřní organizaci a působnosti děkanátu stanoví Opatření děkana č. 1/2018, Organizační řád děkanátu, v platném znění.

Čl. 4 Knihovna

 1. Knihovna je specializovaná knihovna se specializovaným knihovním fondem, jež poskytuje veřejné knihovnické a informační služby i další služby dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

 2. Podrobnosti o vnitřní organizaci a působnosti knihovny stanoví Opatření děkana č. 4/2018, Provozní řád knihovny, v platném znění.

Čl. 5 Přechodná ustanovení o organizačních změnách

 1. K 16. 9. 2018 se Katedra fundamentální a dogmatické teologie, Katedra teologické etiky a spirituální teologie a Katedra filosofie slučují v Katedru systematické teologie a filosofie. Funkce vedoucích kateder zaniká ipso facto. Pracovníky Katedry systematické teologie a filosofie jsou pracovníci kateder uvedených v první větě tohoto odstavce a pracovníci Katedry církevních dějin a patrologie při uplatnění pravidla stanoveného v odstavci 12. Dokumentace, majetek a závazky kateder přecházejí na Katedru systematické teologie a filosofie.

 2. K 16. 9. 2018 je Katedra biblických věd přejmenována na Katedru biblických věd a starých jazyků. Oddělení starých jazyků Katedry biblických věd, jež bylo zřízeno rozhodnutím děkana dne 9. 11. 2005, se ruší. Funkce zástupce vedoucího katedry zaniká ipso facto. Pracovníky Katedry biblických věd a starých jazyků jsou pracovníci Katedry biblických věd při uplatnění pravidla stanoveného v odstavci 12. Dokumentace, majetek a závazky oddělení přecházejí na Katedru biblických věd a starých jazyků.

 3. K 16. 9. 2018 je Katedra církevních dějin a patrologie přejmenována na Katedru církevních dějin a literární historie. Pracovníky Katedry církevních dějin a literární historie jsou pracovníci Katedry církevních dějin a patrologie a pracovníci Ústavu dějin křesťanského umění při uplatnění pravidla stanoveného v odstavci 12. Dokumentace, majetek a závazky Katedry církevních dějin a patrologie a Ústavu dějin křesťanského umění přecházejí přiměřeným způsobem na Katedru církevních dějin a literární historie.

 4. K 1. 7. 2018 se Institut celoživotního vzdělávání, jenž byl zřízen usnesením Akademického senátu fakulty dne 9. 9. 2009, ruší. Funkce vedoucího centra, dokumentace, majetek ani závazky neexistují.

 5. K 1. 7. 2018 se Centrum dějin české teologie, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 4. 5. 2006, ruší. Funkce vedoucího centra zaniká ipso facto. Dokumentace bude deponována u specializovaného archivu.

 6. K 1. 7. 2018 se Centrum pro studium migrace, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 29. 5. 2003, ruší. Funkce vedoucího centra zaniká ipso facto. Dokumentace, majetek a závazky centra přecházejí na Katedru systematické teologie a filosofie.

 7. K 1. 7. 2018 se Centrum pro aplikovanou etiku, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 22. 5. 2013, ruší. Funkce vedoucího centra zaniká ipso facto. Dokumentace, majetek a závazky centra přecházejí na Katedru systematické teologie a filosofie.

 8. K 1. 7. 2018 se Centrum pro Oriente Christiano, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 23. 6. 2010, ruší. Funkce vedoucího centra zaniká ipso facto. Dokumentace, majetek a závazky centra přecházejí na Katedru systematické teologie a filosofie.

 9. K 1. 7. 2018 se Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 17. 6. 2008, ruší. Funkce vedoucího centra zaniká ipso facto. Dokumentace, majetek a závazky centra přecházejí na Ústav dějin křesťanského umění.

 10. K 1. 7. 2018 se Centrum teologie a umění, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 26. 10. 2006, stává účelovým zařízením fakulty při Katedře fundamentální a dogmatické teologie, od 16. 9. 2018 pak při Katedře systematické teologie a filosofie. Funkce vedoucího centra nezaniká. Dokumentace, majetek a závazky centra trvají. Pracovníky centra jsou pracovníci Centra teologie a umění při uplatnění pravidla stanoveného v odstavci 12. Působnost centra a jeho vztah ke Katedře systematické teologie a filosofie je vymezen stanovami, které schvaluje děkan po předchozím vyjádření vedoucího katedry. O zařazení pracovníků do centra rozhoduje děkan po předchozím vyjádření vedoucího katedry. Činnost centra musí být v souladu se vzdělávací a tvůrčí činností katedry a rozvíjet ji. Centrum si zajišťuje vlastní zdroj příjmů, finanční zabezpečení centra je podmínkou jeho existence.

 11. K 1. 7. 2018 se Centrum teologie, filosofie a mediální teorie, jež bylo zřízeno usnesením Akademického senátu fakulty dne 4. 12. 2013, stává účelovým zařízením fakulty při Katedře fundamentální a dogmatické teologie, od 16. 9. 2018 pak při Katedře systematické teologie a filosofie. Funkce vedoucího centra zaniká ipso facto. Dokumentace, majetek a závazky centra trvají. Pracovníky centra jsou pracovníci Centra teologie, filosofie a mediální teorie při uplatnění pravidla stanoveného v odstavci 12. Působnost centra a jeho vztah ke Katedře systematické teologie a filosofie je vymezen stanovami, které schvaluje děkan po předchozím vyjádření vedoucího katedry. O zařazení pracovníků do centra rozhoduje děkan po předchozím vyjádření vedoucího katedry. Činnost centra musí být v souladu se vzdělávací a tvůrčí činností katedry a rozvíjet ji. Centrum si zajišťuje vlastní zdroj příjmů, finanční zabezpečení centra je podmínkou jeho existence.

 12. O zařazení pracovníků na jednotlivá pracoviště rozhodne děkan po vyjádření vedoucího katedry. Bere přitom v potaz efektivitu práce fakulty a jejího řízení.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření bylo projednáno se Základní organizací Vysokoškolského odborového svazu fakulty dne 13. června 2018.5

 2. Akademický senát fakulty se k tomuto opatření vyjádřil dne 20. června 2018.6

 3. Toto opatření nabývá platnosti dne 21. června 2018.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. června 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 13/2018 Organizační řád Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ke stažení ve formátu *pdf zde.


1 Čl. 11 odst. 1 a 2 Statutu fakulty.

2 Čl. 12 odst. 1 a 2 Statutu fakulty; Opatření děkana č. 5/2018, Působnost vedoucích kateder.

3 Čl. 11 odst. 2 Statutu fakulty.

4 Čl. 13 odst. 1 Statutu fakulty.

5 § 280 odst. 1 písm. b) a § 287 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

6 Čl. 11 odst. 4 Statutu fakulty.
Poslední změna: 25. červen 2018 16:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám