Opatření děkana č. 12/2018 Výše doktorandského stipendia

Č. j.: UKKTF/63669/2018

V Praze dne 3. června 2018


Opatření děkana č. 12/2018 Výše doktorandského stipendia


V souladu s čl. 12 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, s přechodným ustanovením k jeho změnám z 27. března 2018 a s čl. 9 Pravidel pro přiznání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím výši doktorandského stipendia takto:

čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Doktorandské stipendium je přiznáno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia.

 2. S účinností od 1. května 2018 činí výše doktorandského stipendia 10.500 Kč.

 3. Studentovi doktorského studijního programu, kterému bylo v době mezi 1. lednem a 1. květnem 2018 přiznáno doktorandské stipendium, se přizná vyrovnávací doktorandské stipendium ve výši rozdílu mezi nejnižší částkou, ve které by mu za jinak nezměněných okolností bylo stipendium za tuto dobu přiznáno, bylo-li by za tuto dobu stipendium přiznáváno podle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy ve znění účinném od 1. května 2018, a částkou, ve které mu bylo za tuto dobu stipendium skutečně přiznáno,1 je-li tento rozdíl kladný.


čl. 2 Navýšení a snížení stipendia

 1. Počínaje druhým ročníkem se může výše doktorandského stipendia navýšit o prémii, která vychází ze součtu bodů udělených školitelem a schválených oborovou radou při pravidelném hodnocení plnění individuálního studijního plánu,2 nejvýše však v úhrnu o 2.000 Kč měsíčně.3

 2. Výše prémie byla pro akad. rok 2017/2018 pro každého doktoranda stanovena na základě počtu bodů získaných v souladu s Přílohou č. 1 k Opatření děkana č. 9/2017, Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018. S účinností od 1. května 2018 činí hodnota 1 bodu 100 Kč.

 3. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce doktorandské stipendium stanovené podle čl. 1 odst. 2 tohoto opatření navyšuje o 2.000 Kč měsíčně.

 4. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje splnění individuálního studijního plánu4 a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.

 5. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje, že student nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu,5 může děkan na návrh oborové rady studentovi doktorandské stipendium na další akademický rok přiznat v nižší výši nebo již přiznané stipendium snížit, a to až o 50 %. Počet procent, o něž je studentovi doktorandské stipendium sníženo, odpovídá procentuálnímu vyjádření nesplněných povinností, přičemž platí, že počet všech studijních povinností v daném akademickém roce tvoří ve všech doktorských studijních programech vždy 100%.

 6. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje, že student nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu,6 děkan rozhodne o odnětí stipendia.


čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Doktorandské stipendium je vypláceno zpětně.7

 2. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je vědecké oddělení.

 3. K výši doktorandského stipendia dle čl. 1 odst. 2 tohoto opatření se vyjádřil Akademický senát fakulty dne 30. května 2018.

 4. Zrušuje se Opatření děkana č. 9/2017, Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018 a Změna č. 1 Opatření děkana č. 9/2017, Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018.

 5. Toto opatření nabývá platnosti dne 4. června 2018.

 6. Toto opatření nabývá účinnosti dne 4. června 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 12/2018 Výše doktorandského stipendia ke stažení ve formátu *pdf zde.


1 Změna č. 1 Opatření děkana č. 9/2017, Výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/2018.

2 Čl. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

3 Čl. 9 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

4 Čl. 10 odst. 8 písm. a) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

5 Čl. 10 odst. 8 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

6 Čl. 10 odst. 8 písm. c) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

7 Čl. 3 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám