Opatření děkana č. 23/2018 Evidence pracovní doby

Č. j.: UKKTF/129566/2018

V Praze dne 27. září 2018


Opatření děkana č. 23/2018 Evidence pracovní doby


K provedení § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) stanovím následující pravidla evidence pracovní doby na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Pojmem „zaměstnavatel“ je v tomto opatření označována Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy.

 2. Pojmem „zaměstnanec“ je v tomto opatření označován zaměstnanec univerzity, který je v pracovním poměru vůči fakultě.

 3. Pojmem „pracovní doba“ je v tomto opatření označována doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,1 tedy

    a. 

  odpracovaná směna,2 práce přesčas,3 noční práce,4

    b. 

  pracovní pohotovost, kterou zaměstnanec držel.5


Čl. 2 Základní ustanovení

 1. Při pracovnímu úvazku ve výši 1,0 činí délka stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně.6 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, jež se nezapočítává do pracovní doby.7

 2. U zaměstnance, který je zaměstnán jako akademický pracovník, lektor a vědecký pracovník, je pracovní doba rozvržena rovnoměrně a individuálně.8

 3. U ostatních zaměstnanců zařazených na děkanátu, na katedrách a v účelových zařízeních je pracovní doba rozvržena rovnoměrně na pět pracovních dní v týdnu, s pružným rozvržením pracovní doby vyjma zákonem stanovené výjimky. Základní pracovní doba je stanovena od 9.00 do 14.00 hodin. Volitelná pracovní doba je stanovena od 7.00 do 20.00 hodin, přičemž celková délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.9

 4. Práce v sobotu je přípustná pouze tehdy, pokud ji uloží zaměstnavatel. Za dobu práce v sobotu přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10% průměrného výdělku.10


Čl. 3 Způsob evidence

 1. Zaměstnanec poskytuje zaměstnavateli součinnost při evidenci pracovní doby tím, že na předepsaném a podepsaném formuláři zaznamenává u každého pracovního dne reálný průběh výkonu práce.

 2. Nejpozději druhý pracovní den následující po ukončení kalendářního měsíce předkládá zaměstnanec výkaz práce dle odstavce 1 vedoucímu pracovníkovi ke kontrole a schválení.

 3. Nejpozději třetí pracovní den následující po ukončení kalendářního měsíce předkládá vedoucí pracovník schválené měsíční výkazy práce na Ekonomické oddělení.

 4. Ostatní zaměstnanci (čl. 2 odst. 3) evidují v předepsaném formuláři rovněž docházku na místo výkonu práce, pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak.


Čl. 4 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Opatření děkana č. 5/2015, Vykazování a evidence pracovní doby na Katolické teologické fakultě UK.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2018.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 23/2018 Evidence pracovní doby ve formátu *pdf ke stažení zde.


1 § 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.

2 § 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.

3 § 78 odst. 1 písm. i) a § 93 zákoníku práce.

4 § 78 odst. 1 písm. j) a § 94 zákoníku práce.

5 § 78 odst. 1 písm. h) a § 95 zákoníku práce.

6 § 79 odst. 1 zákoníku práce.

7 § 88 zákoníku práce.

8 § 78 odst. 1 písm. l) zákoníku práce; Kolektivní smlouva Univerzity Karlovy III, B, 1 a 3; Příloha č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

9 § 78 odst. 1 písm. l) a § 85 zákoníku práce; Příloha č. 4 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.

10 § 118 odst. 1 zákoníku práce; Kolektivní smlouva Univerzity Karlovy III, B, 9.

Poslední změna: 11. říjen 2018 13:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám