Opatření děkana č. 28/2018 Vedení kvalifikačních prací

Č. j.: UKKTF/140842/2018

V Praze dne 15. října 2018


Opatření děkana č. 28/2018 Vedení kvalifikačních prací


K provedení čl. 2 odst. 4 a čl. 20 odst. 2 Opatření rektora č. 32/2017, Standardy studijních programů Univerzity Karlovy, a Opatření děkana č. 14/2018, Standardy pedagogických a vědeckých povinností, stanovím pro Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) následující:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požadavky na způsob vedení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací jsou stanoveny opatřením děkana.1


Čl. 2 Kvalifikační požadavky

  1. Vedením nebo konzultováním nebo oponováním bakalářských a diplomových prací mohou být pověřeni profesoři (AP4) a docenti (AP3). Pověřeni mohou být rovněž odborní asistenti (AP2), lektoři (L2) a další odborníci schválení vědeckou radou fakulty; toto schválení je podmínkou jmenování členem komise pro státní závěrečné zkoušky.2 Vedoucí a oponenty bakalářských a diplomových prací ustanovuje vedoucí katedry.3

  2. Vedením nebo konzultováním nebo oponováním disertačních prací mohou být pověřeni profesoři (AP4) a docenti (AP3). Výjimečně mohou být pověření rovněž odborní asistenti (AP2) a další odborníci s vědeckou hodností a tvůrčí činností, která odpovídá obsahovému zaměření disertační práce, schválení vědeckou radou fakulty; toto schválení je podmínkou jmenování členem komise pro státní doktorské zkoušky.4 Školitele a konzultanty jmenuje a odvolává děkan na návrh oborové rady.5 Oponenty ustanovuje komise pro obhajobu disertační práce.6

  3. Kvalifikační práce vedené externisty musí mít zajištěnu podporu akademického pracovníka fakulty.7


Čl. 3 Počty kvalifikačních prací

  1. Standardy uvedené v tomto článku8 se vztahují k pracovnímu úvazku ve výši 1,0 a týkají se studentů, kteří nepřerušili studium.9 U akademických pracovníků s nižším úvazkem jsou aplikovány poměrně. U ostatních odborníků jsou stanoveny individuálně.

  2. Počet prací na akademického pracovníka nesmí překračovat v bakalářském studiu 20, v magisterském studiu 15 a v doktorském studiu 10. Zpravidla by celkový počet vedených prací neměl být vyšší než 20.

  3. V úvahu se bere celkový počet kvalifikačních prací, které vedoucí práce vede v různých studijních programech a na různých pracovištích a skutečnost, zda má dostatek časového prostoru k tomu, aby mohl kvalifikační práce v odpovídající kvalitě vést.


Čl. 4 Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dne 15. října 2018.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. října 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 28/2018 Vedení kvalifikačních prací ve formátu *pdf ke stažení zde.


1 Opatření děkana č. 19/2018, Konání státní závěrečné zkoušky; Opatření děkana č. 21/2018, Konání státní doktorské zkoušky; Opatření děkana č. 22/2018, Evidence a zpřístupnění elektronické podoby závěrečných a habilitačních prací.

2 Čl. 9 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

3 Čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 Opatření děkana č. 19/2018, Konání státní závěrečné zkoušky.

4 Čl. 11 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

5 Čl. 10 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

6 Čl. 11 odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

7 Čl. 2 odst. 4 Opatření rektora č. 32/2017, Standardy studijních programů Univerzity Karlovy.

8 Čl. 2 odst. 4 Opatření rektora č. 32/2017, Standardy studijních programů Univerzity Karlovy.

9 Čl. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.


Poslední změna: 24. říjen 2018 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám