Opatření děkana č. 26/2018 Výše doktorandského stipendia platná v akademickém roce 2018/2019

Č. j.: UKKTF/129570/2018

V Praze dne 27. září 2018Opatření děkana č. 26/2018 Výše doktorandského stipendia platná v akademickém roce 2018/2019


V souladu s čl. 12 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a s čl. 9 Pravidel pro přiznání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) stanovím pro akad. rok 2018/2019 výši doktorandského stipendia takto:

čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Doktorandské stipendium je přiznáno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia.

 2. Výše doktorandského stipendia činí 10.500 Kč.


čl. 2 Navýšení a snížení stipendia

 1. Počínaje druhým ročníkem se může výše doktorandského stipendia navýšit o prémii, která vychází ze součtu bodů navržených školitelem a schválených oborovou radou při pravidelném hodnocení plnění individuálního studijního plánu,1 nejvýše však v úhrnu o 2.000 Kč měsíčně.2

 2. Výše prémie bude pro akad. rok 2018/2019 pro každého doktoranda stanovena na základě počtu bodů získaných v souladu s Přílohou č. 1 tohoto opatření.

 3. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce doktorandské stipendium stanovené podle čl. 1 odst. 2 tohoto opatření navyšuje o 2.000 Kč měsíčně.

 4. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje splnění individuálního studijního plánu3 a jde-li o studenta doktorského studijního programu dosahujícího ve studiu vynikajících výsledků, může děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše 30.000 Kč.

 5. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje, že student nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu,4 může děkan na návrh oborové rady studentovi doktorandské stipendium na další akademický rok přiznat v nižší výši nebo již přiznané stipendium snížit, a to až o 50 %. Počet procent, o něž je studentovi doktorandské stipendium sníženo, odpovídá procentuálnímu vyjádření nesplněných povinností, přičemž platí, že počet všech studijních povinností v daném akademickém roce tvoří ve všech doktorských studijních programech vždy 100%.

 6. V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje, že student nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu,5 děkan rozhodne o odnětí stipendia.


čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Doktorandské stipendium je vypláceno zpětně.6

 2. Akademický senát fakulty se k výši doktorandského stipendia vyjádřil dne 27. září 2018

 3. Zrušuje se Opatření děkana č. 12/2018, Výše doktorandského stipendia.

 4. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2018.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.


Příloha č. 1 – Bodové hodnocení plnění individuálního studijního plánu
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkanOpatření děkana č. 26/2018 Výše doktorandského stipendia platná v akademickém roce 2018/2019 ve formátu *pdf ke stažení zde.1 Čl. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

2 Čl. 9 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě.

3 Čl. 10 odst. 8 písm. a) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

4 Čl. 10 odst. 8 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

5 Čl. 10 odst. 8 písm. c) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

6 Čl. 3 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy.
Poslední změna: 11. říjen 2018 14:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám